Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download file Download BibTeX

Title

Shock and Show - Architecture Today

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Shock and Show – Architektura Dziś

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

english

Keywords
EN
  • measurable architecture
  • perception
  • sensory impressions
PL
  • architektura mierzalna
  • percepcja
  • wrażenia zmysłowe
Abstract

EN The civilization machine of progress sets the pace of task implementation, generating the need to strengthen the incentives to effectively reach the recipient. Our perception is faster and shorter, focusing on the intensity of the signal and reception reaction. So, do we need the increasing power of the message? Are we living in the era of shock architecture, which is becoming ubiquitous, escalating in its expression and ideological extravagance? Does the Bilbao effect still play a role as a socio-economic and cultural phenomenon? The questions posed are to lead to finding the right way of identifying architectural space, and the methods used: observational, heuristic and case study facilitate today's understanding of the rule of utility, durability and beauty as a sine qua non condition, or rule out the legitimacy of its existence.

PL Cywilizacyjna machina postępu wyznacza tempo realizacji zadań, generując potrzebę wzmacniania bodźców mających skutecznie docierać do odbiorcy. Percypujemy szybciej i krócej, nastawiając się na intensywność sygnału i reakcji odbioru. Czy zatem potrzebujemy rosnącej siły komunikatu? Czy żyjemy w epoce architektury szoku, która staje się wszechobecna, eskalując w swym wyrazie i ekstrawagancji ideowej? Czy efekt Bilbao nadal odgrywa rolę fenomenu społeczno-ekonomiczno-kulturowego? Postawione pytania prowadzić mają do znalezienia właściwej drogi identyfikacji przestrzeni architektonicznej. Zastosowane metody: obserwacyjna, heurystyczna oraz case study ułatwić mają dzisiejsze pojmowanie reguły użyteczności, trwałości i piękna, jako warunku sine qua non, bądź wykluczyć zasadność jej istnienia.

Pages (from - to)

155 - 165

DOI

10.23817/2022.defarch.2-14

URL

https://dpa.arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/defarch.2-14.pdf

Book

Defining the Architectural Space. Avant-garde Architecture, 2022, vol. 2

Presented on

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Awangardy architektury, 18-19.11.2022, Kraków, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.