Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wyzwania społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach kryzysu

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) ulega licznym modyfikacjom, spowodowanym globalizacją, rosnącymi oczekiwaniami konsumentów czy przemianami społeczno-kulturowymi. Ważnym czynnikiem zmian są też sytuacje kryzysowe – w szczególności globalny kryzys finansowy z lat 2007-2009 oraz pandemia Sars-CoV-2. Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszym zmian w rozumieniu CSR w odniesieniu do ogólnoświatowych kryzysów gospodarczych. Pierwszą część rozważań stanowi teoretyczne wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu. W części drugiej wskazano ewolucję funkcjonowania CSR, a także zaprezentowano nowe wyzwania w tym obszarze. Managerowie przedsiębiorstw angażują się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu z wielu powodów. Jednym z głównych czynników motywujących do włączenia się w działania CSR powinna być chęć zabezpieczenia organizacji przed negatywnymi skutkami kryzysu. Długofalowe i nastawione na budowanie pozytywnych relacji działania zwiększają szanse przedsiębiorstwa na przetrwanie i rozwój w warunkach niepewności. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest, bowiem jednym z głównych źródeł osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, pozyskania i utrzymania najlepszych pracowników [LeśnaWierszołowicz, 2016, s. 71], wzrostu zainteresowania inwestorów, poprawy wizerunku oraz zwiększenia lojalności konsumentów. Niestety wiele organizacji funkcjonujących w czasach kryzysu skupia się na ograniczeniu wydatków, minimalizując koszty ponoszone na społeczną odpowiedzialność biznesu. Taka postawa wynika z braku wiedzy, czym jest społeczna odpowiedzialność. CSR to działania wpisane w strategię organizacji, dobrze przemyślane i konsekwentne praktyki, które przynoszą organizacji wymierne korzyści przy jednoczesnym zaspakajaniu potrzeb różnych grup interesariuszy. Sytuacje kryzysowe pozwalają zweryfikować czy prowadzone działania wpisują się w ideę CSR czy są wyłącznie elementem strategii marketingowej firmy. Ogólnoświatowy kryzys finansowy z lat 2007-2009 uwidocznił nieetyczne i pseudo-odpowiedzialne działania, a także wymusił zmianę dotychczasowego podejścia do idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W wyniku globalnego kryzysu gospodarczego wiele organizacji zaczęło traktować CSR jako długofalową strategię zarządzania. Również obecny kryzys gospodarczy, wywołany przez pandemię COVID-19, spowodował poważne modyfikacje w rozumieniu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pages (from - to)

15 - 24

Book

Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnych zmian społeczno-gospodarczych

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.