Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Decentralizacja nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w Polsce

Authors

Title variant

EN Decentralization of corporate governance of state-owned enterprises (SOE’S) in Poland

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2022 | Journal number: nr 85

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • spółki Skarbu Państwa
  • nadzór właścicielski
  • Ministerstwo Aktywów Państwowych
EN
  • state-owned enterprises
  • corporate governance
  • Ministry of State Assets
Abstract

PL W wyniku likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, która nastąpiła 31 grudnia 2016 r., nadzór właścicielski nad 432 spółkami Skarbu Państwa, dotychczas sprawowany przez to ministerstwo, został przekazany 10 ministrom. Zmiana ta oznaczała decentralizację nadzoru właścicielskiego w Polsce. W ciągu kolejnych 5 lat następowały liczne, istotne zmiany organów i podmiotów nadzorujących poszczególne spółki Skarbu Państwa. Celem artykułu jest odpowiedzenie na pytanie, czy decentralizacja nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz liczne zmiany organów i podmiotów nadzorujących poszczególne spółki dokonane w latach 2017-2021 przyczyniły się do poprawy jego efektywności. Krytyczna analiza wprowadzanych regulacji prawnych i piśmiennictwa związanego z tematyką artykułu prowadzi do wniosku, że decentralizacja nadzoru właścicielskiego oraz liczne zmiany regulacji prawnych dotyczące umiejscowienia organów nadzorujących spółki Skarbu Państwa w strukturach państwa nie przyczyniły się do poprawy jego efektywności, gdyż nie wynikały z przesłanek merytorycznych. Wniosek ten wynika z faktu, że zarówno przed decentralizacją nadzoru właścicielskiego, jak i w czasie wprowadzania zmian nie wdrożono odpowiednich narzędzi do ich oceny, m.in. raportu z funkcjonowania spółek Skarbu Państwa wraz z ich wyceną. Rzeczywiste powody wprowadzanych zmian miały charakter polityczny i wynikały z walki politycznej poszczególnych frakcji wewnątrz koalicji rządzącej pragnących nadzorować jak największą liczbę spółek Skarbu Państwa i czerpać z tego odpowiednie korzyści polityczne. W związku z tym ostateczna ocena wprowadzonych zmian jest negatywna.

EN As a result of the liquidation of the Ministry of the Treasury, as of December 31, 2016, ownership supervision over 432 state-owned enterprises, so far exercised by this ministry, was transferred to 10 ministers. This change meant the decentralization of corporate governance in Poland. Over the next 5 years, numerous and significant changes took place in the bodies and entities supervising individual state-owned enterprises. The aim of the article was to answer the question whether the decentralization of corporate governance of state-owned enterprises and the numerous changes to the bodies and entities supervising individual companies in 2017-2021 contributed to its improved effectiveness. A critical analysis of the introduced legal regulations and literature related to the subject of the article leads to the conclusion that the decentralization of corporate governance and numerous changes to legal regulations concerning the location of the supervisory bodies of state-owned enterprises within the state structures did not contribute to the improvement of its effectiveness, as they did not result from substantive premises. Before the decentralization of corporate governance and during the implementation of changes, appropriate tools to assess these changes were not implemented. The real reasons for the introduced changes were political and resulted from the political struggle of individual factions within the ruling coalition, which wanted to supervise the largest possible number of state-owned enterprises. Therefore, the final assessment of the presented changes is negative.

Pages (from - to)

115 - 131

DOI

10.21008/j.0239-9415.2022.085.07

URL

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Decentralizacja-nadzoru-wlascicielskiego-nad-spolkami-Skarbu-Panstwa-w-Polsce,150879,0,1.html

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.