Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Oczekiwania finansowe pracowników i ich determinanty a sytuacja na rynku pracy w Polsce

Authors

Title variant

EN Employees’ Financial Expectations and their Determinants in View of the State of the Labor Market in Poland

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2022 | Journal number: nr 85

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • determinanty
  • rynek pracy
  • wynagrodzenia
  • oczekiwania finansowe
EN
  • determinants
  • labor market
  • salaries
  • financial expectations
Abstract

PL Istotnym czynnikiem determinującym wybór pracodawcy, mającym również wpływ na motywację pracowników, jest poziom oferowanego wynagrodzenia. Nie każdy pracownik za wykonywaną pracę w Polsce otrzymuje oczekiwane wynagrodzenie, przy czym oczekiwania te podyktowane mogą być wieloma różnymi czynnikami. Celem artykułu jest ukazanie oczekiwań finansowych pracowników w Polsce, weryfikacja ich zgodności ze stawkami rynkowymi oraz identyfikacja zależności pomiędzy oczekiwaniami finansowymi pracowników w Polsce a zmiennymi niezależnymi, takimi jak płeć, pokolenie, wykształcenie, województwo, branża oraz miejsce zamieszkania. Cel osiągnięto poprzez analizę raportów GUS w zakresie wynagrodzeń oferowanych w Polsce oraz przeprowadzenie badań empirycznych, które umożliwiły pozyskanie danych w zakresie oczekiwań finansowych pracowników. Badania z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego i techniki CAWI na próbie 384 mieszkańców Polski zrealizowano w grudniu 2020 r. Następnie przeprowadzono analizy statystyczne z wykorzystaniem testu χ2. Z przeprowadzonych badań wynika, że nie wszyscy pracownicy w Polsce mają szansę na zaspokojenie oczekiwań finansowych, co związane jest z różnorodnością wynagrodzeń w poszczególnych województwach. Dodatkowo w ramach badań ujawniono istnienie zależności pomiędzy oczekiwaniami finansowymi Polaków a wykształceniem, branżą, w której funkcjonują, i miejscem zamieszkania – wielkością miejscowości/miasta. Nie wykryto natomiast zależności pomiędzy oczekiwaniami finansowymi a płcią badanych, przynależnością pokoleniową oraz województwem, w którym mieszkali respondenci.

EN An important factor determining the choice of an employer, which also influences the motivation of employees, is the remuneration offered. Not every employee receives the expected remuneration for the work performed in Poland, and these expectations may result from a number of different factors. The aim of the article is to present the financial expectations of employees in Poland. The author wanted to verify the compliance of expectations with market rates and to identify the relationship between the financial expectations of employees in Poland and independent variables such as gender, generation, education, voivodeship, industry, and place of residence. The goal was achieved by analyzing Statistics Poland’s reports on salaries and conducting empirical research that identified the financial expectations of Polish employees. Research using the diagnostic survey method using the CAWI technique on a sample of 384 Polish residents was carried out in December 2020. Then, statistical analyses were performed using the χ2 test. The conducted research shows that not all employees in Poland have a chance to meet their financial expectations, which is related to the diversity of salaries in individual voivodeships. In addition, the research revealed a relationship between the financial expectations of Poles and the level of education, the industry in which employees operate, and the place of residence – the size of the town/city. However, no correlation was found between financial expectations and the sex of the respondents, generation affiliation, and the voivodeship in which the respondents lived.

Pages (from - to)

133 - 156

DOI

10.21008/j.0239-9415.2022.085.08

URL

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Oczekiwania-finansowe-pracownikow-i-ich-determinanty-a-sytuacja-na-rynku-pracy-w,150026,0,1.html

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.