Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Sustainable Land-Use Planning: Between Investment and Ecological Value of Suburban Areas

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Zrównoważone planowanie użytkowania gruntów - pomiędzy wartością inwestycyjną a ekologiczną terenów podmiejskich

Year of publication

2022

Published in

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Journal year: 2022 | Journal volume: T. L

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • sustainable development
  • spatial planning
  • suburban areas
  • urban sprawl
  • land-use structure
PL
  • rozwój zrównoważony
  • planowanie przestrzenne
  • struktura użytkowania gruntów
  • tereny podmiejskie
  • rozproszona suburbanizacja
Abstract

EN This study assessed the effectiveness of suburban planning in the field of sustainable land-use management. Poznań County was selected as the research area. The scope of the research concerns the changes in land-use purpose and their impact on the landscape and ecological values. The methods used included quantitative re- search, analysis, and a case study. The conclusions indicated systemic errors in the development of suburban areas, including discrepancies between the development strategies of larger areas (e.g., metropolitan areas) and local studies of spatial development directions. The proposed solutions included the legal empowerment of larger development strategies and promoting the valuation of ecosystem services as a balance for economic analyses.

PL Celem artykułu jest ocena skuteczności planowania w zakresie zrównoważonej gospodarki gruntami. Obszarem badań jest powiat poznański. Zakres merytoryczny dotyczy zmian struktury użytkowania gruntów i ich wpływu na walory przyrodniczo-krajobrazowe. Zastosowane metody obejmują badania ilościowe, analizę oraz studia przypadku. Wyciągnięte wnioski wskazują na systemowe błędy w zakresie zagospodarowania terenów podmiejskich, w tym na rozbieżności między strategiami rozwoju większych obszarów (np. metropolitalnych) a gminnymi studiami kierunków rozwoju przestrzennego. Propozycje rozwiązań obejmują umocowanie prawne strategii rozwoju o większym zasięgu oraz wdrożenie w planowaniu przestrzennym wycen usług ekosystemowych w równowadze do analiz ekonomicznych.

Pages (from - to)

163 - 188

DOI

10.24425/tkuia.2022.144849

URL

http://teka.pk.edu.pl/index.php/numery-czasopisma/tom-l-2022/

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

100

Impact Factor

0,1

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.