Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download file Download BibTeX

Title

Wyznaczanie wartości czasu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrolizera zasilanego z farmy fotowoltaicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Determination of the value of the time of using the installed power of the electrolyser supplied from the photovoltaic farm

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wodór
  • elektrolizer PEM
  • analiza energetyczna
  • bateria elektrochemiczna
EN
  • hydrogen
  • PEM electrolyser
  • energy analysis
  • electrochemical battery
Abstract

PL W rozdziale przedstawiono przykłady inwestycji w technologie wodorowe w Polsce. Przedstawiono wyniki analizy energetycznej układu farma fotowoltaiczna–elektrolizer do produkcji czystego, zielonego wodoru. Zdefiniowano wzór na czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrolizera zasilanego z farmy PV oraz wyznaczono jego wartość. Przedstawiono profil produkcji energii elektrycznej przez farmę PV. Obliczenia wykonano na podstawie danych nasłonecznienia dla lokalizacji miasta Poznania. Przytoczono wzór na wartość mocy generowanej przez farmę PV oraz wzory pozwalające określić roczną wartość masy wyprodukowanego wodoru. Przebadano wpływ wartości stosunku mocy elektrolizera do mocy farmy fotowoltaicznej (PEL/PPV) na wartość czasu wykorzystania jego mocy zainstalowanej. Wyniki analizy przedstawiono w formie graficznej za pomocą charakterystyki PEL/PPV = f(TEL). Zaproponowano metodologię doboru mocy i pojemności baterii elektrochemicznej w celu zwiększenia produkcji wodoru.

EN The chapter presents examples of investments in hydrogen technologies in Poland. The results of the energy analysis of the photovoltaic farm-electrolyser system for the production of pure, green hydrogen are presented. The formula for the use of the installed power of the electrolyser supplied from a PV farm was defined and its value was determined. The profile of electricity production by a PV farm was presented. The calculations were made on the basis of insolation data for the city of Poznań. The formula for the value of the power generated by the PV farm and the formulas allowing to determine the annual value of the mass of produced hydrogen were presented. The influence of the ratio of the electrolyser power to the power of a photovoltaic farm (PEL/PPV) on the value of the utilization time of its installed power was investigated. The results of the analysis are presented graphically by means of the PEL/PPV = f(TEL) characteristic. A methodology for selecting the power and capacity of an electrochemical battery was proposed to increase hydrogen production.

Pages (from - to)

131 - 142

DOI

10.33223/zn/2023/11

URL

https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2023/03/ZN-1111a-final.pdf#page=133

Book

Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.