Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Budowanie spójnego przekazu artystycznego w oparciu o wzajemne oddziaływanie przestrzeni wystawienniczej i działań twórczych w obszarze różnych mediów

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Building a Coherent Artistic Message Based on the Interaction of the Exhibition Space and Creative Activities in the Field of Various Media

Year of publication

2023

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Journal year: 2023 | Journal number: nr 14

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • architektura
 • dzieło plastyczne
 • kontekst
 • wystawa
 • relacje
 • malarstwo
 • fotografia
EN
 • architecture
 • artwork
 • context
 • exhibition
 • relations
 • painting
 • photography
Abstract

PL Zintegrowany przekaz plastyczny sformułowany w obszarze różnych mediów, specyfika złożonego procesu twórczego stały się wyzwaniem dla kolejnego etapu poszukiwań związków dzieła plastycznego i przestrzeni architektonicznej. Badanie relacji hybrydycznego przekazu artystycznego z przestrzenią jego ekspozycji w ramach wystawy pt. „Zapis Przestrzeni. Metamorfozy Śladu” ujawniło nowe poziomy interpretacyjne. Realizacja wystawiennicza oparta została na fundamentalnym traktowaniu kontekstu, w jakim zapis plastyczny funkcjonuje, a idea wykorzystania pierwszoplanowej roli relacji obiektu plastycznego i otoczenia w aranżacji wystawienniczej została pogłębiona na płaszczyźnie konceptualnej i symbolicznej, zmieniając semantykę przestrzeni. Przekaz artystyczny oparty na idei poszukiwania relacji w malarstwie i w naturze, osadzony w kontekście wystawienniczym, służyć ma kreowaniu związków formalnych, znaczeniowych i symbolicznych wynikających z interakcji dzieła plastycznego i jego otoczenia.

EN The integrated artistic message formulated in the field of various media and the specificity of the complex creative process have become a challenge for the next stage of searching for relations between the artwork and architectural space. The study of the relationship of the hybrid artistic message with the space of its exhibition as part of the exhibition entitled “Record of space. Metamorphoses of trace” revealed new levels of interpretation. The exhibition project was based on the fundamental treatment of the context in which the artistic record functions, and the idea of using the primary role of the relationship between the artistic object and the environment in the exhibition arrangement was deepened on the semantic and symbolic levels, changing the semantics of the space. An artistic message based on the idea of searching for the relationship of a trace in painting and in nature, set in an exhibition context, is to serve the purpose of creating formal, conceptual and symbolic relationships resulting from the interaction between the artwork and the place of its exhibition.

Pages (from - to)

153 - 168

DOI

10.21008/j.2658-2619.2023.14.10

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.