Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Działanie detektorów zwarć międzyfazowych w sygnalizatorach przepływu prądu zwarciowego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1(30)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL Sygnalizatory przepływu prądu zwarciowego stosowane w sieciach średnich napięć posiadają w swojej strukturze detektory zwarć tak doziemnych, jak i międzyfazowych. Zwarcia międzyfazowe występują względnie rzadko, jednak z uwagi na duże wartości prądów zwarciowych – są stosunkowo groźne. Publikacja przedstawia podstawową metodę detekcji wspomnianych uszkodzeń w odniesieniu do sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego. Współcześnie, z uwagi na coraz większą liczbę stosowanych sygnalizatorów, istnieje konieczność wskazania reguł nastawiania członów służących do detekcji zwarć międzyfazowych. Obserwacje i obliczenia prowadzone przez autora jednoznacznie pokazują, że w większości sieci eksploatowanych na terenie Polski nie ma konieczności sprawdzania czułości tychże członów. Przekłada się to znacząco na prostotę nastawiania i eksploatacji urządzeń. W artykule powyższa teza została zweryfikowana obliczeniowo i podane zostały zalecane wartości nastaw prądowych dla omawianych członów sygnalizatorów.

EN Fault current passage indicators (FCPIs) used in medium voltage networks have in their structure so phase-to-ground and phase-to-phase detectors. Phase-to-phase faults occur relatively rarely, but due to the high values of fault currents – are relatively dangerous. This paper presents the basic method of detection of these damages in relation to the FCPIs. Nowadays, due to the growing number of FCPI used, it is necessary to identify rules how to set the segment of FCPI, which is used to detect phase-to-phase fault. The observations and calculations carried out by the author clearly show that in most networks operated in Poland there is no need to check the sensitivity of these segments. This translates to significantly ease of setup and operation of equipment. In the article above thesis has been verified computationally and there are recommended for the current setting values for FCPIs.

Pages (from - to)

1446 - 1456

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/6._elektroenergetyka.pdf#page=123

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.