Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Narzędzia statystyczne w procesie normalizacji wyników pomiarów

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The statistical tools in the standarization proces of measurement results

Year of publication

2016

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2016 | Journal number: Issue 88

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wartość średnia
  • odchylenie standardowe
  • przedziały klasowe
  • przedziały tolerancji
Abstract

PL Tematyka artykułu dotyczy metod oceny statystycznej wykorzystywanych podczas normalizacji wyników pomiarów. Omówiono zagadnienia związane z miarami tendencji centralnej oraz miarami rozproszenia, które w zależności od rozkładu danych mogą przyjmować różną postać. Przedstawiono algorytm podziału na przedziały klasowe, który skutecznie filtruje niepożądane dane oraz opisano proces normalizacji danych otrzymanych z serii pomiarów, który przeprowadzony jest z wykorzystaniem przedziałów tolerancji. Zaprezentowano oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzenie procesu normalizacji na podstawie określenia dopuszczalnych granic zmienności badanej cechy statystycznej. Praktyczne wykorzystanie opisanych metod potwierdzono na drodze analizy statystycznej przeprowadzonej na przykładowych wynikach.

EN The subject of the article concerns the methods of statistical evaluation used during the standardization of the measurement results. The issues related to the measures of the central tendency and the measures of dispersion were discussed, which depending on the distribution of data may take a various form. The algorithm of the division into the class intervals which effectively filters out the unwanted data was presented and the process of normalization of the data received from a series of measurements which is carried out with the use of the tolerance intervals was described. The software that allows you to carry out the normalization process on the basis of determination of the permissible limits of variation of the tested statistical characteristics was shown. The practical usage of the described methods was confirmed on the way the statistical analysis carried out on the sample results.

Pages (from - to)

251 - 260

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.