Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Charakterystyka składu mineralnego funkcji iłowej północno- i środkowopolskich glin lodowcowych oraz ich parametrów geologiczno-inżynierskich na terenie Poznania i okolic

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Effect of the mineral composition of clay fraction on the variability of geological-engineering parametres of north and middlepolish tills in the area of Poznań

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 22

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • badania terenowe
  • analiza rentgenostrukturalna
  • frakcja iłowa
  • gliny lodowcowe
  • właściwości geologiczno-inżynierskie
  • parametry geotechniczne podłoża gruntowego
Abstract

PL Artykuł prezentuje wyniki badań różnowiekowych glin lodowcowych zalegających w podłożu budowlanym północnej części Poznania i okolic. Dla gruntów tych oznaczono cechy fizyczne oraz ich właściwości związane z konsystencją i spoistością, a także scharakteryzowano je pod względem granulometrycznym. Ponadto, przy pomocy analizy rentgenostrukturalnej, przeprowadzono analizę składu mineralnego frakcji iłowej w badanych próbkach glin zwałowych. Wynikiem wyżej wymienionych badań, mających wymiar interdyscyplinarny, jest korelacja cech mineralogicznych (związanych z genezą osadu) morenowych gruntów spoistych z ich parametrami geotechnicznymi.

EN This paper presents results of research of unevenly aged tills (boulder clays) occuring in the construction ground of the northern part of Poznań. For these deposits physical features and their parametres connected with the consistency and cohesiveness were determined. They were also characterised in terms of grain size. Furthermore, using the X-ray diffraction method, the analysis of the mineral composition of clay fraction in the examined samples of boulder clays was conducted. The resulst of the aforementioned tests, of interdisciplinary dimension, is the correlation mineralogical properties (associated with the origin of deposits) of moraine cohesive soils with their geotechnical parametres.

Pages (from - to)

71 - 92

DOI

10.21008/j.1897-4007.2016.22.06

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.