Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Projektowanie układu geometrycznego linii kolejowych o nagłych zmianach krzywizn zgodnie z nowelizacją rozporządzenia

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Designing of geometric railway line in plan with abrupt change of curvature according to the amendment of regulation

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 22

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • linie kolejowe
  • prędkość pociągów
  • interoperacyjność
  • połączenia rozjazdowe
  • rozjazdy kolejowe
  • układy torowe
Abstract

PL W artykule przedstawiono oraz porównano dwie metody obliczania układów geometrycznych o nagłych zmianach krzywizn, zawarte w Rozporządzeniu [7] oraz Normie [6]. Przeanalizowano następujące układy geometryczne o nagłych zmianach krzywizn: połączenie łuku kołowego z prostą bez krzywej przejściowej, połączenia łuków koszowych oraz odwrotnych bez wstawki prostej oraz z wstawką prostą, połączenia rozjazdowe. Opisano parametry kinematyczne do obliczania układów geometrycznych o nagłych zmianach krzywizn, przedstawione w Rozporządzeniu [7] oraz Normie [6]. Podano wartości rekomendowane oraz wyjątkowe tych parametrów. Porównano dopuszczalne prędkości pociągów wynikające z obliczeń wg Rozporządzenia [7] oraz Normy [6]. Ustalono, że na istniejących liniach kolejowych, podlegających ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla interoperacyjności systemu kolei dla prędkości powyżej 60 km/h, możliwe jest zwiększanie dopuszczalnej prędkości nawet o 50 km/h. Obliczenia połączeń rozjazdowych wg Normy [6] wykazały, że dla wybranych typów rozjazdów zwyczajnych, możliwe jest zwiększenie dopuszczalnej prędkości jazdy na tory zwrotne.

EN The article presents and compares two methods for calculating the geometrical arrangement of railway lines with abrupt change of curvature which are described in the European Standard [6] and polish regulation [7]. Analyzed the following geometrical arrangement with abrupt change of curvature: connection of the circular curve and straight without transition curve, connections of the compound curve and reverse curve with straight and without straight, turnout connections. The kinematic parameters for calculating the geometries of abrupt change of curvature, set out in regulations [6] and [7] were described. The limits of normal and exceptional value of these parameters were indicated. Compared permissible speed resulting from the calculation according to the regulations [6] and [7]. The analysis shows that on the existing railway lines evaluated with the essential requirements for interoperability for speeds above 60 kph is possible to increasing the speed limit even up to 50 kph. Calculations of turnout connections according to the European Standard [6] showed that for some turnout is possible to increase the speed limit on the diverging tracks.

Pages (from - to)

35 - 47

DOI

10.21008/j.1897-4007.2016.22.03

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.