Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Programy symulacyjne elektronicznych układów analogowych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The simulation programs of electronic analog circuits

Year of publication

2016

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2016 | Journal number: Issue 88

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • program symulacyjny
  • wzmacniacz operacyjny
  • parametry statyczne
  • parametry dynamiczne
Abstract

PL Tematyka artykułu dotyczy obszaru badań związanych z symulacją elektronicznych układów analogowych, wykorzystywanych podczas projektowania. Przedstawiono właściwości wybranych programów do symulacji układów elektronicznych (Multisim, LTSpice IV oraz Protel 99SE), które zdaniem autorów są najczęściej wykorzystywane podczas projektowania. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji dla czterech wybranych układów (wzmacniacza odwracającego, nieodwracającego, wtórnika i detektora wartości szczytowej) oraz porównano je z wynikami pomiarów otrzymanych dla układów rzeczywistych. Zaproponowane układy analogowe są układami, które najczęściej współpracują z systemami pomiarowymi, a zaprezentowane charakterystyki pozwalają ocenić, który program z największym prawdopodobieństwem odzwierciedli rzeczywiste parametry układu.

EN The subject of this article concerns an area related to the simulation of electronic analog circuits used during their designing. The properties of selected programs for the simulation of electronic circuits (Multisim, LTSpice IV and Protel 99SE) were presented, which according to the author are most commonly used during their designing. The selected simulation results for four selected circuits (the inverting amplifier, the noninverting amplifier, the voltage follower and the peak detector) were shown and they were compared with the measurements results obtained for real circuits. The proposed analog circuits are ones that frequently work with the measurement systems and the presented characteristics allow us to evaluate which program is most likely to reflect the actual parameters of the circuit.

Pages (from - to)

57 - 66

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.