Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Analiza termograwimetryczna w badaniu paliw

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Thermogravimetric analysis in the research of fuels

Year of publication

2016

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2016 | Journal number: Issue 88

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • termowaga
  • termograwimetria
  • paliwa
  • biomasa
  • piroliza
Abstract

PL W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego oraz wybranych rodzajów biomasy: pelletu drzewnego i ziarna owsa. Omówiono również metodę analizy termograwimetryczej oraz opisano termowagę znajdującą się w Laboratorium Paliw i Przetwarzania Energii Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki analizy termograwimetrycznej dla wyżej wymienionych typów paliw w postaci krzywych termograwimetrycznych. Analiza ta ma na celu określenie poziomu temperatury procesu pirolizy oraz stopnia konwersji paliw stałych w paliwo gazowe. Badania te są prowadzone pod kontem możliwości poprawy efektywności energetycznej układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy.

EN In the article the characteristics of different types of solid fuels like black coal, brown coal and different types of biomass like wood pellets and oats grain were shown. Moreover, the method of thermogravimetric analysis and thermobalance located at Laboratory of Fuels and Energy Conversion Institute of Electrical Power Engineering Poznan University of Technology were described. In the next part of the thesis results of thermogravimetric analysis of the above types of fuels were presented. This analysis is to determine the level of temperature of pyrolysis process and the degree of conversion of solid fuels in to gas fuel. This research is conducted account of the possibility of improving the energy efficiency of systems of electricity and heat with integrated biomass gasification.

Pages (from - to)

289 - 300

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.