Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ warunków pomiaru oraz wybranych parametrów nawierzchni asfaltowych i betonowych na ich własciwości przeciwpoślizgowe

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The influence of measurement conditions and selected parameters of asphalt and concrete pavements on skid resistance

Language

polish

Keywords
PL
  • nawierzchnia
  • właściwości przeciwpoślizgowe
  • diagnostyka nawierzchni
EN
  • pavement
  • skid resistance
  • pavement diagnostics
Abstract

PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z właściwościami przeciwpoślizgowymi nawierzchni. Przegląd literatury dotyczy właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni oraz metod ich oceny. Na potrzeby pracy wykorzystano metodykę badawczą CSR (Continuous Skid Resistance device). Urządzenie CSR powala w precyzyjny sposób zidentyfikować odcinki o zmiennych właściwościach przeciwpoślizgowych. Prędkość pomiarowa jest jednym z parametrów pomiaru mających wpływ na oznaczane wartości wskaźników właściwości przeciwpoślizgowych. W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono serię pomiarów mających na celu wprowadzenie zmiennej (r) we wzorze do obliczenia wskaźnika właściwości przeciwpoślizgowych, który dotychczas przyjmowano jako wartość stałą. Na skutek wprowadzenia tej zmiennej ograniczono rozrzut wyników pomiarów na odcinkach jednorodnych. Kolejnym aspektem nowym w pracy jest opracowanie metody fotogrametrycznej do oznaczenia współrzędnych modelu powierzchni jezdni.

EN Issues related to pavement skid resistance have been shown in this thesis. Literature review concerns the pavement skid resistance and methods of their evaluation. The CSR (Continuous Skid Resistance device) research methodology was used in order to accomplish the thesis goals. The CSR device allows to point out the section of the pavement with variable skid resistance. Velocity is one of the measurement parameters affecting the determined indicators of skid resistance. Series of measurements were planned and performed to enter the variable (r) in the formula for skid resistance index, which was specified as a constant value in previous researches. As a result of the introduction of this variable, the spread of measurement results on uniform sections was limited. Another aspect of the thesis was the development of a photogrammetric method for determining the coordinates of the pavement surface model.

Number of pages

179

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1947

On-line catalog

to201990810

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Władysław Gardziejczyk

Place

Białystok, Polska

Date

24.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jan Kempa

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

19.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.10.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.