Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Dynamic Behavior and Failure of Aluminum-Polyethylene Sandwich Structure

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Dynamiczne zachowanie i zniszczenie aluminiowo-polietylenowych struktur warstwowych

Language

english

Keywords
EN
 • aluminum alloy
 • polyethylene
 • dynamic behavior
 • failure criterion
 • Hopkinson bars
 • perforation
 • thermal chamber
PL
 • stop aluminium
 • polietylen
 • zachowanie dynamiczne
 • kryterium zniszczenia
 • pręt Hopkinsona
 • przebicie
 • komora termiczna
Abstract

EN In this dissertation, a presentation of several experimental techniques that has been deployed to study the dynamic behavior of the Alucobond sandwich structures at small and high strain rates. The main aim of this work was to study the dynamic behavior of this structure that is composed of two completely different materials, a metallic material: AW5005 aluminum alloy, and a polymer material: LDPE low density polyethylene. Experimental, analytical and numerical studies have been carried out to analyze this behavior in details. It is therefore necessary to use new experimental techniques covering a wide range of strain rates with a temperature ranging from ambient temperature and 300 ° C. During this thesis, four experimental techniques were defined as quasi-static traction and compression (strain rates ranging from 〖10〗^(-4) s^(-1)to 〖10〗^(-2) s^(-1)), dynamic compression (strain rates varying from 〖10〗^2 s^(-1) to 〖10〗^3 s^(-1)) and perforation by means of a 72° conical projectile (with strain rate ranging from 〖10〗^(-4) 1/s to 〖10〗^4 1/s). A Hopkinson pressure bar and a pneumatic gas gun, both equipped with a new thermal chamber, were used to conduct dynamic and perforation tests at high strain rates and temperatures. To validate this setup, experimental tests were carried out on Alucobond structures. An analysis of the propagation of the waves made it possible to define the behavior of these materials constituting this sandwich structure, and to study the strain rate effect, the hardening and the thermal effects. The impact and perforation tests were carried out using a gas gun. The experimental results made it possible to identify the overall behavior of the structure, and to propose a constitutive relation for it. Different failure criteria are discussed, coupling numerical and experimental analyses for a wide range of strain rates. An optimization method function is used to identify the parameters of the failure criteria of the studied aluminum alloy. A FE 3D model has been developed to simulate the mechanical behavior of the studied materials targets subjected to impact and perforation. The results from the numerical preliminary tests were compared with the experimental results. Overall, there has been a good agreement between the numerical and experimental results, particularly in terms of ballistic curves and absorbed energy.

PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na panelach Alucobond dla małych i dużych prędkościach odkształceń. Głównym celem pracy była analiza dynamiczna zachowania elementu złożonego z dwóch materiałów o zasadniczo różnych charakterystykach fizycznych, tj. metalu - stopu aluminium AW5005 oraz polimeru LDPE (polietylen o niskiej gęstości). Oprócz eksperymentów przeprowadzono studium analityczne oraz numeryczne. Zaproponowano cztery techniki eksperymentalne: quasi-statyczne rozciąganie i ściskanie (prędkości odkształceń od 〖10〗^(-4) s^(-1)do 〖10〗^(-2) s^(-1)), ściskanie dynamiczne (prędkości odkształceń od 〖10〗^2 s^(-1) do 〖10〗^3 s^(-1)) oraz perforacja za pomocą stożkowego pocisku o kącie 72° (prędkości odkształceń 〖10〗^(-4) 1/s do 〖10〗^4 1/s). Specyfika analizy wymagała użycia nowych urządzeń generujących duże prędkości odkształceń w szerokim spektrum temperatur, od temperatury pokojowej do 300 °C. Pręt Hopkinsona został wykorzystany do analizy dynamicznego zachowania obu materiałów. Określono wzmocnienie odkształceniowe obu materiałów oraz ich wrażliwość na prędkość odkształcenia. Uwzględniono również wpływ temperatury na zachowanie materiałów. Dla stopu aluminium zdefiniowano równania konstytutywne, a także zaproponowano kryterium zniszczenia dla szerokiego spektrum prędkości odkształceń jako wynik połączonej analizy numerycznej i eksperymentalnej. Model 3D użyty w symulacjach wykorzystujących metodę elementów skończonych pozwolił na odtworzenie zachowania analizowanych materiałów w eksperymentach dynamicznych i quasi-statycznych. Porównanie symulacji numerycznych z eksperymentami wykazało dobrą zbieżność wyników, w szczególności w teście przebijania. Również wielkości energii absorbowanej podczas perforacji były w omawianych porównaniach zgodne.

Number of pages

155

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1938

On-line catalog

to201990812

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Małachowski

Place

Warszawa, Polska

Date

23.08.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zdzisław Nowak

Place

Warszawa, Polska

Date

10.08.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.09.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.