Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ recyrkulowanych spalin na przebieg spalania w układzie bezpośredniego wtrysku benzyny

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The effect of recirculated gases on the combustion process in a direct gasoline injection system

Language

polish

Keywords
PL
  • optyczna i termodynamiczna analiza procesu spalania
EN
  • optical and thermodynamic analysis of the combustion process
Abstract

PL Praca doktorska dotyczy badań wpływu recyrkulowanych spalin na przebieg spalania w układzie bezpośredniego wtrysku benzyny. W sposób poznawczy ocenia się w niej możli-wości sterowania procesem spalania w dążeniu do osiągnięcia izolacji płomienia od ścianek cylindra przez odpowiednie dostarczenie gazów niepalnych. Zagadnienia związane z wyko-rzystaniem recyrkulowanych spalin (EGR) w silnikach są aktualne, a jednocześnie nie w pełni poznane. Mimo, że większość obecnie produkowanych silników wyposażonych jest w układy EGR, to brak jest analiz dotyczących możliwości kontroli procesu spalania przez zdefiniowa-ny sposób dostarczenia tych gazów do komory spalania. W sytuacji, gdy spaliny spowodują wygaszenie płomienia w pobliżu ścianek cylindra, w sposób kontrolowany przez wytworzenie warstwy przyściennej, wystąpią znamiona adiabatyzacji pracy układu termodynamicznego. Taka sytuacja może przyczynić się do poprawy sprawności cieplnej systemu (zmniejszenie strat cieplnych) oraz ograniczenia emisji szkodliwych składników spalin. Niniejsza praca doty-czy zatem oceny procesu spalania (analizy procesów szybkozmiennych oraz badań optycz-nych) w zakresie podstawowych zjawisk zachodzących w cylindrze w otoczeniu recyrkulowanych spalin.

EN The doctoral thesis concerns research on the impact that recirculated gases have on the combustion process in a direct gasoline injection system. This work assesses the possibilities of combustion process control methods in an effort to achieve flame insulation from the cylinder walls through the injection of non-combustible gases. The aspect of using recirculated exhaust gases (EGR) in engines is a contemporary issue, yet still not fully understood. Although most of the engines currently produced are equipped with EGR systems, at present there is no anal-ysis regarding the possibility of controlling the combustion process through a specified meth-od of supplying these gases into the combustion chamber. Should the flue gas lead to the flame being contained and extinguished in a controlled manner through the creation of a boundary layer, it will lead to the system operating more closely to adiabatic transformation. Such a solution can contribute to improving the thermal efficiency of the system (reducing thermal losses) as well as reducing the exhaust emissions. Hence this work concerns the com-bustion process evaluation (analysis of dynamic processes and optical tests) in the aspect of basic phenomena occurring in the presence of recirculated gases.

Number of pages

101

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1927

On-line catalog

to20189973

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Brzeżański

Place

Kraków, Polska

Date

10.06.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Kazimierz Lejda

Place

Rzeszów, Polska

Date

13.06.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.07.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.