Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie wpływu kultury organizacyjnej na zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The research of the organizational culture influence on human resources diversity management in the enterprices

Language

polish

Keywords
PL
  • kultura organizacyjna
  • zarządzanie różnorodnością
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
EN
  • organizational culture
  • divesristy management
  • human resources management
Abstract

PL Praca dotyczy badania wpływu kultury organizacyjnej na zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach w Polsce. Celem głównym była identyfikacja zależności pomiędzy kulturą organizacyjną a zarządzaniem różnorodnością zasobów ludzkich. Na podstawie uzyskanych w badaniach empirycznych wyników dokonano diagnozy kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, jak również zidentyfikowano występujące w nich praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich. Jej wyniki posłużyły do podjęcia próby sformułowania ogólnych rekomendacji, co do świadomego kształtowania kultury organizacyjnej pod kątem zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach.

EN The work concerns the research of the impact of organizational culture on diversity management of human resources in enterprises in Poland. The main objective was to identify the relationship between organizational culture and diversity management of human resources. Based on empirical studies, the diagnosis of organizational culture of enterprises as well as the identification of the occurring practices of diversity management of human resources were conducted. The impact of organizational culture on diversity management was identified and the recommendations for the enterprises how to self-shaping it in this field were made.

Number of pages

163

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1921

On-line catalog

to20189977

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ryszard Barcik

Place

Bielsko-Biała, Polska

Date

16.04.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Joanna Ejdys

Place

Białystok, Polska

Date

28.03.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.06.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.