Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bioinformatyczne metody modelowania i weryfikacji hipotezy Świata RNA

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Bioinformatics methods of modelling and verification of the RNA World hypothesis

Language

polish

Keywords
PL
  • hipoteza Świata RNA
  • systemy wieloagentowe
  • automaty komórkowe
  • teoria gier
  • modelowanie systemów
EN
  • RNA World Hypothesis
  • multi-agent systems
  • cellular automata
  • game theory
  • systems modelling
Abstract

PL Hipoteza Świata RNA zakłada genezę życia z łańcuchów RNA zdolnych do samodzielnego powielania się. Zaprezentowany w pracy model hipotezy Świata RNA uwzględnia cztery wyodrębnione poziomy organizacji, począwszy od materii nieorganicznej, przez związki organiczne i polimery, po interakcje pomiędzy polimerami. Opisane w pracy badania są skoncentrowane na interakcjach pomiędzy cząsteczkami RNA o charakterze replikaz oraz pasożytów. Dla rozważanego modelu opracowana została formalna definicja w opartym o reguły języku ML-Rules. Ponadto opisane zostały szczegółowo modele wyodrębnionego poziomu organizacji prebiotycznego świata wykorzystujące metody takie jak ewolucyjna teoria gier, równania różniczkowe oraz automaty komórkowe i systemy wieloagentowe. Zbudowane modele miały na celu weryfikację postawionych w niniejszej pracy hipotez badawczych natury biologicznej i podejmują zagadnienie zachowania w systemie informacji zakodowanej w RNA oraz ewolucję systemu złożonego z replikaz i pasożytów.

EN Currently, the most recognized hypothesis of the origins of life is the RNA World hypothesis. It assumes that life was sparked by prebiotic, replicating RNA chains. Presented model of the RNA World hypothesis includes four levels of organization of prebiotic world (inorganic compounds, organic compunds, polymers, interactions). Thesis is concentrated on the last one - interactions between two types RNA molecules: replicases and parasites. It includes a definition of the RNA World hypothesis in the ML-Rules language.The core of the thesis presents four models of these interacting RNA species that utilizes game theory, ordinary differential equation, cellular automata and multi-agent systems. Models were built to allow verification of biological hypotheses that were stated in the thesis. They raise the question of maintaining in the RNA system the information that is coded in RNA and the evolution of the system composes of replicases and RNA parasites.

Number of pages

170

OECD domain

computer sciences and computer science

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 1914

On-line catalog

to20189961

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wiesław Nowak

Place

Toruń, Polska

Date

23.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Franciszek Seredyński

Place

Warszawa, Polska

Date

25.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.06.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: bioinformatyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.