Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Fotopolimeryzacja tiol-en w cieczach jonowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Thiol-ene photopolymerization in ionic liquids

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • fotopolimeryzacja tiol-en
  • ciecze jonowe
  • jonożele
EN
  • thiol-ene photopolymerization
  • ionic liquids
  • ionogels
Streszczenie

PL Tematyka rozprawy doktorskiej dotyczy otrzymywania i właściwości jonożeli polimerowych powstających in situ w procesie fotopolimeryzacji tiol-en przebiegającej w obecności cieczy jonowych (ILs). Główną część prac poświęcono kinetyce reakcji i ustaleniu jej mechanizmu w środowisku ILs, co wymagało również przeprowadzenia analogicznych badań w rozpuszczalnikach niejonowych, a także określenie oddziaływań międzycząsteczkowych w kompozycjach tiol/en/rozpuszczalnik. Uzyskane nowe materiały – jonożele z matrycą tiol-en – scharakteryzowano pod względem ich morfologii oraz właściwości fizykochemicznych, w tym elektrochemicznych, uzyskując wysokie wartości przewodnictw jonowych. Wykazano znaczny wpływ separacji faz zarówno na kinetykę polimeryzacji, jak i na właściwości powstających materiałów oraz wyjątkowy wpływ ILs na morfologię jonożelu związany z ograniczoną kompatybilnością środowiska z tworzącym się polimerem.

EN The subject of the PhD thesis concerns the preparation and properties of polymer ionogele formed in situ in the thiol-ene photopolymerization in ionic liquids (ILs). The first part of the work focuses on the reaction kinetics and determination of the influence of ILs on the polymerization mechanism. These investigations required also observations of the tiol-ene polymerization in non-ionic solvents and determination of intermolecular interactions in the thiol/ene/solvent formulations. In the second part of the work the prepared new materials - ionogels with thiol-ene matrix - were characterized in terms of their morphology and physicochemical properties; electrochemical measurements showed high ionic conductivity of the ionogels. The significant effect of phase separation on the polymerization kinetics as well as on the properties of the resulting materials was demonstrated. It was also found that ILs exert an exceptional influence on the ionogel morphology, which results from the limited compatibility of these solvents with the polymer being formed.

Liczba stron

211

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1926

Katalog on-line

to20189971

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Henryk Galina

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

09.04.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Ewa Schab-Balcerzak

Miejsce

Katowice, Polska

Data

25.04.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.06.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna