Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena efektywności procesu wytwarzania z uwzględnieniem wybranych aspektów kontroli jakości

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluation of the effectiveness of a manufacturing process by applying selected aspects of quality control

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Efektywność
  • proces wytwarzania
  • kontrola jakości
EN
  • Effectiveness
  • manufacturing process
  • quality inspection
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono model oceny efektywności procesu wytwarzania składającego się z sekwencji powiązanych ze sobą operacji technologicznych. Miernikiem efektywności jest stosunek kosztów wytwarzania do sumy kosztów wytwarzania i kosztów jakości. W kosztach jakości zawarto koszty kontroli oraz koszty niezgodności. Oryginalność modelu polega na uwzględnieniu w kosztach niezgodności kosztów związanych z dziewięcioma możliwymi ocenami wyrobu dokonanymi podczas kontroli, które wynikają z kombinacji trzech stanów: wyroby zgodne, wyroby niezgodne naprawialne oraz wyroby niezgodne nienaprawialne. W modelu brane są pod uwagę zmienne opisujące: skuteczność jakościową procesu wytwarzania, koszty wytwarzania i ich rozkład w całym procesie wytwarzania, stosowanie lub niestosowanie kontroli jakości, jej umiejscowienie w procesie wytwarzania, skuteczność kontroli jakości, koszty kontroli jakości, koszty naprawy jednostek naprawialnych, koszty likwidacji jednostek nienaprawialnych, koszty reklamacji.

EN The paper presents a model of evaluation of the effectiveness of a manufacturing process consisting of a sequence of related technological operations. The efficiency measure here is the ratio of pure manufacturing costs to the sum of manufacturing costs and quality costs. The quality costs include the costs of control and the costs of non-compliance. Nine possible post-control product evaluations, resulting from the combination of three conditions: compliant products, non-compliant repairable products and non compliant non-repairable products, are included in the cost of non-compliance. This manifests the uniqueness of the model presented herein. The model includes the following variables: quality effectiveness of a manufacturing process, manufacturing costs and their distribution in the whole technological process, application or non-application of quality control, its location in the technological process, effectiveness of quality control, costs of quality control, costs of repairing repairable units, costs of scrapping, costs of complaints.

Liczba stron

131

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

mechanika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1990

Katalog on-line

to2020500396

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Burduk

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

15.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Bożena Skołud

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

15.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.12.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna