Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza wpływu modyfikacji konstrukcji rębaka do drewna na wybrane parametry eksploatacyjne

Authors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the impact of wood chip modification on selected operating parameters

Language

polish

Keywords
PL
  • rębak do drewna
  • niedrogowa maszyna ruchoma
  • adaptacyjne sterowanie
  • warunki eksploatacji
EN
  • wood chipper
  • non-road mobile machine
  • adaptive control
  • operating conditions
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest problematyka ograniczenia energochłonności mobilnych maszyn rozdrabniających (rębaków). Głównym obszarem analizy był proces rozdrabniania prowadzany z zastosowaniem rębaka walcowego. Rozważono zagadnienie wpływu nowych rozwiązań konstrukcyjnych układu sterowania napędem rębaka na warunki eksploatacji maszyn tego typu. W pracy przedstawiono trzy koncepcje sterowania napędem rębaka: sterowanie klasyczne, sterowanie z możliwością adaptacji do warunków eksploatacji przez detekcję obiektu oraz sterowanie z możliwością adaptacji do warunków eksploatacji przez detekcję obiektu z uwzględnieniem rodzaju rozdrabnianego drewna. Pracę kończy rozdział dziesiąty, w którym podsumowano dotychczasowe prace autora oraz wskazano kierunki dalszych badań.

EN The subject of the thesis is the issue connected with lowering the consumption of energy of mobile wood chipping machinery (chippers). The main object of analysis was the chipping process carried out with the use of cylindrical drum chipper. The influence of new construction solutions of drive steering mechanism on exploitation conditions of machinery of this kind is discussed here. Three concepts of steering of the chip driver are presented in this thesis: classis steering, steering with the possibility of adaptation to exploitation conditions by detecting an object as well as steering with the possibility of adaptation to exploitation conditions by detecting an object and taking into account kind of wood being chipped. The thesis ends with chapter ten that contains the summary of previous articles of the author and indicates the area for future research.

Number of pages

171

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1918

On-line catalog

to20189976

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Macko

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

14.04.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Leszek Radziszewski

Place

Kielce, Polska

Date

20.04.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.05.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: mechatronika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.