Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Aktywność powierzchniowa oraz właściwości użytkowe amoniowych cieczy jonowych i poliokyalkilenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Surface activity and utility properties of ammonium ionic liquids and 2-ethylhexanol polyoxyethylates

Language

polish

Keywords
PL
  • Surfaktant
  • ciecz jonowa
  • 2-etyloheksanol
  • aktywność powierzchniowa
  • polioksyalkilaty
EN
  • Surfactant
  • ionic liquid
  • 2-ethylhexanol
  • surface activity
  • polyalkoxylates
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy była aktywność powierzchniowa oraz właściwości użytkowe amoniowych cieczy jonowych oraz polioksyalkilenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu. Część teoretyczna rozprawy dotyczy zjawisk powierzchniowych na granicy faz ciecz/gaz, właściwości użytkowych surfaktantów, polioksyalkilenowanych alkoholi oraz aktywnych powierzchniowo cieczy jonowych. W części dotyczącej omówienia wyników przedstawiono wpływ budowy badanych związków na aktywność powierzchniową w wodzie, przeprowadzając jednoczesną dyskusję z danymi literaturowymi. Wykazano, iż wszystkie badane związki wykazują właściwości związków powierzchniowo czynnych, obniżając napięcie powierzchniowe wody oraz ulegają procesowi micelizacji i adsorpcji na granicy faz ciecz/gaz. Wykazano, iż badane amoniowe ciecze jonowe oraz polioksyalkilaty 2-etyloheksanolu można zaliczyć do związków częściowo zwilżających powierzchnię hydrofobową. W przypadku polioksyalkilatów 2-etyloheksanolu wykazano również, iż są to związki niskopieniące, co umożliwia ich zastosowanie m.in. jako adiuwantów.

EN The subject of the dissertation was surface activity and utility properties of ammonium ionic liquids and polyoxyalkylated derivatives of 2-ethylhexanol. The theoretical part of the dissertation concerns surface phenomena at the liquid / gas interface, functional properties of surfactants, polyoxyalkylated alcohols and surface active ionic liquids. In the part concerning the results, the influence of the structure investigated compounds on surface activity in water was presented, conducting a simultaneous discussion with literature data. It was shown that all investigated compounds exhibit the properties of surface-active compounds, reducing the surface tension of water and are able to form micelles and adsorp at the liquid / gas interface. It has been shown that ammonium ionic liquids and polyoxyalkylates of 2-ethylhexanol are compounds that partially wet the hydrophobic surface. In the case of polyoxyalkylates of 2-ethylhexanol, it has also been shown that they are low-foaming compounds, which enables their use, among others as adjuvants.

Number of pages

158

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1916

On-line catalog

to20189969

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wilhelm Jan Tic

Place

Opole, Polska

Date

02.03.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Kazimiera A. Wilk

Place

Wrocław, Polska

Date

20.02.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.05.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.