Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Skeletons of selected marine demosponges as supports for dyes adsorption

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Szkielety gąbek morskich jako nośniki w adsorpcji barwników

Language

english

Keywords
EN
  • marine sponges
  • Hippospongia communis
  • adsorption
  • dyes
PL
  • gąbki morskie
  • Hippospongia communis
  • adsorpcja
  • barwniki
Abstract

EN During realization of the doctoral thesis, the 3D spongin-based hybrid materials was obtained and further characterized in terms of its physicochemical and structural properties. The aim of the work was the adsorption of selected dyes, both natural and synthetic, on the sponginous skeleton isolated from the marine sponges. The effectiveness of the process depending on the contact time between the adsorbent and adsorbate as well as initial concentration of the dye solution, temperature, pH and the ionic strength was established. In addition kinetics and Langmuir and Freundlich isotherm parameters were determined. A kinetic model that uniquely corresponded with experimental data was a pseudo-second order model. In case of adsorption isotherms, the calculated parameters indicate a complex process mechanism. The products obtained during the research were subjected to comprehensive physicochemical and structural analysis applying the available methods and techniques. The obtained hybrid materials, depending on dye used, exhibited different properties: antioxidant, antibacterial and catalytic, described in 5 publication, chosen as the basis for PhD procedure.

PL Celem pracy była adsorpcja wybranych barwników, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznych, na sponginowych szkieletach gąbek morskich wyizolowanych z gatunku Hippospongia communis. W ramach przeprowadzonych badań określono skuteczność procesu w zależności od czasu kontaktu adsorbent - adsorbat, początkowego stężenia roztworu barwnika, temperatury, pH układu modelowego oraz siły jonowej. Określono parametry kinetyczne procesu adsorpcji oraz wyznaczono izotermy wg modeli Langmuira i Freundlicha. Modelem kinetyki, który jednoznacznie korespondował z danymi eksperymentalnymi okazał się model pseudo-drugiego rzędu. W przypadku izoterm adsorpcji obliczone parametry wskazują na złożony mechanizm procesu. W ramach zrealizowanych badań otrzymano i scharakteryzowano, materiały hybrydowe barwnik-spongina. Potwierdzono również ich właściwości przeciwutleniające, antybakteryjne oraz katalityczne, co zostało opisane w 5 publikacjach naukowych, stanowiących spójny tematycznie zbiór artykułów składających się na pracę doktorską.

Number of pages

165

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1906

On-line catalog

to201899830

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Magdalena Janus

Place

Szczecin, Polska

Date

14.02.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Magdalena Prokopowicz

Place

Gdańsk, Polska

Date

06.02.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.04.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna