Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Skuteczność usuwania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze ścieków metodą osadu czynnego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Efficiency of removing selected non-steroidal anti-inflammatory drugs from wastewater by activated sludge

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • NLPZ
  • osad czynny
  • pH
  • skuteczność usuwania
EN
  • NSAID
  • activated sludge
  • pH
  • efficency of removing
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono wyniki badań terenowych potwierdzających obecność wybranych związków z NLPZ w rzece Warcie, w wybranych punktach Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) w Koziegłowach oraz w ściekach poprodukcyjnych z zakładów farmaceutycznych. Wykonano testy statyczne dla ibuprofenu wskazujące na 99% redukcję tego leku w 3 dobie od zadozowania leku. Badania potwierdziły że wraz ze wzrostem temperatury usuwanie leku przebiega z wyższą skutecznością. Spadek wartości ChZT w miarę upływu czasu trwania testu, wskazuje, że mikroorganizmy są zdolne do wykorzystania źródła węgla zawartego w ibuprofenie do podtrzymania swoich funkcji życiowych. Celem badań w układzie dynamicznym było sprawdzenie, czy zmiana pH, stężenia leku czy zawartości węgla w pożywce syntetycznej w układzie badawczym z osadem czynnym może wpłynąć na poprawę skuteczności usuwania diklofenaku. Badania przeprowadzono w dwóch reaktorach R1 i R2 typu SBR o pojemności czynnej 50 L (do reaktora R2 dozowano diklofenak w trzech stężeniach 1,5 i 10 mg/L). Okres dozowania obejmował 6 cykli badawczych po 12 dni (z 4-dniową przerwą po każdym cyklu). Uzyskane wyniki wskazały, że najwyższa redukcja diklofenaku nastąpiła przy pH 6,5 i 6,7 podczas dozowania leku w stężeniu 1,0 mg/L, a najniższa w cyklu II, przy odczynie pH=7,5 oraz cyklu V (w warunkach naturalnego pH oraz obniżonej zawartości węgla w pożywce syntetycznej). Nie uzyskano całkowitej redukcji diklofenaku. Długotrwała obecność leku w układzie badawczym spowodowała, że Pog i Nog usuwały się znacznie wolniej niż w reaktorze R1.

EN The paper presents the results of field studies confirming the presence of selected compounds with NSAIDs in the Warta River, at selected points of the Central Sewage Treatment Plant in Koziegłowy and in post-production sewage from pharmaceutical plants. Static tests for ibuprofen indicated a 99% reduction of this drug on day 3 after drug administration. Studies have confirmed the higher the temperature caused the higher drug removal efficiency. The decrease in COD value as the test lasts, indicates that microorganisms are able to use the source of carbon contained in ibuprofen to maintain their vital functions. The aim of the dynamic system was to check whether the change in pH, drug concentration or carbon content in the synthetic medium in the research system with activated sludge can improve the effectiveness of diclofenac removal. The tests were carried out in two reactors R1 and R2 of SBR type with an active capacity of 50 L (dosing of diclofenac in concentrations of 1,5 and 10 mg / L into reactor R2). The dosing period included 6 test cycles of 12 days (with a 4-day break after each cycle). The obtained results indicated that the highest reduction of diclofenac occurred at pH 6,5 and 6,7 during drug dosing at a concentration of 1,0 mg / L, and the lowest in cycle II at pH = 7.5 and cycle V (under natural conditions pH and reduced carbon content in the synthetic medium). The total reduction of diclofenac was not obtained. The long-term presence of the drug in the test system caused TP and TN to be removed much more slowly than in the R1 reactor.

Liczba stron

189

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1901

Katalog on-line

to201899829

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Głowacka

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

08.01.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jadwiga Królikowska

Miejsce

Kraków, Polska

Data

08.01.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.03.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska