Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Skuteczność usuwania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze ścieków metodą osadu czynnego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Efficiency of removing selected non-steroidal anti-inflammatory drugs from wastewater by activated sludge

Language

polish

Keywords
PL
  • NLPZ
  • osad czynny
  • pH
  • skuteczność usuwania
EN
  • NSAID
  • activated sludge
  • pH
  • efficency of removing
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań terenowych potwierdzających obecność wybranych związków z NLPZ w rzece Warcie, w wybranych punktach Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) w Koziegłowach oraz w ściekach poprodukcyjnych z zakładów farmaceutycznych. Wykonano testy statyczne dla ibuprofenu wskazujące na 99% redukcję tego leku w 3 dobie od zadozowania leku. Badania potwierdziły że wraz ze wzrostem temperatury usuwanie leku przebiega z wyższą skutecznością. Spadek wartości ChZT w miarę upływu czasu trwania testu, wskazuje, że mikroorganizmy są zdolne do wykorzystania źródła węgla zawartego w ibuprofenie do podtrzymania swoich funkcji życiowych. Celem badań w układzie dynamicznym było sprawdzenie, czy zmiana pH, stężenia leku czy zawartości węgla w pożywce syntetycznej w układzie badawczym z osadem czynnym może wpłynąć na poprawę skuteczności usuwania diklofenaku. Badania przeprowadzono w dwóch reaktorach R1 i R2 typu SBR o pojemności czynnej 50 L (do reaktora R2 dozowano diklofenak w trzech stężeniach 1,5 i 10 mg/L). Okres dozowania obejmował 6 cykli badawczych po 12 dni (z 4-dniową przerwą po każdym cyklu). Uzyskane wyniki wskazały, że najwyższa redukcja diklofenaku nastąpiła przy pH 6,5 i 6,7 podczas dozowania leku w stężeniu 1,0 mg/L, a najniższa w cyklu II, przy odczynie pH=7,5 oraz cyklu V (w warunkach naturalnego pH oraz obniżonej zawartości węgla w pożywce syntetycznej). Nie uzyskano całkowitej redukcji diklofenaku. Długotrwała obecność leku w układzie badawczym spowodowała, że Pog i Nog usuwały się znacznie wolniej niż w reaktorze R1.

EN The paper presents the results of field studies confirming the presence of selected compounds with NSAIDs in the Warta River, at selected points of the Central Sewage Treatment Plant in Koziegłowy and in post-production sewage from pharmaceutical plants. Static tests for ibuprofen indicated a 99% reduction of this drug on day 3 after drug administration. Studies have confirmed the higher the temperature caused the higher drug removal efficiency. The decrease in COD value as the test lasts, indicates that microorganisms are able to use the source of carbon contained in ibuprofen to maintain their vital functions. The aim of the dynamic system was to check whether the change in pH, drug concentration or carbon content in the synthetic medium in the research system with activated sludge can improve the effectiveness of diclofenac removal. The tests were carried out in two reactors R1 and R2 of SBR type with an active capacity of 50 L (dosing of diclofenac in concentrations of 1,5 and 10 mg / L into reactor R2). The dosing period included 6 test cycles of 12 days (with a 4-day break after each cycle). The obtained results indicated that the highest reduction of diclofenac occurred at pH 6,5 and 6,7 during drug dosing at a concentration of 1,0 mg / L, and the lowest in cycle II at pH = 7.5 and cycle V (under natural conditions pH and reduced carbon content in the synthetic medium). The total reduction of diclofenac was not obtained. The long-term presence of the drug in the test system caused TP and TN to be removed much more slowly than in the R1 reactor.

Number of pages

189

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 1901

On-line catalog

to201899829

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Głowacka

Place

Szczecin, Polska

Date

08.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jadwiga Królikowska

Place

Kraków, Polska

Date

08.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.03.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.