Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ciecze jonowe III generacji z czwartorzędowym atomem azotu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ionic liquids of III generation with quaternary nitrogen atom

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ciecze jonowe
  • oleje roślinne
  • kwasy naturalne
  • aktywność biologiczna
  • deterenty pokarmowe
EN
  • ionic liquids
  • vegetable oils
  • natural acids
  • biological activity
  • antifeedants
Streszczenie

PL Przedmiotem pracy były ciecze jonowe III generacji zawierające czwartorzędowy atom azotu. W części teoretycznej przybliżono właściwości i potencjalne zastosowania cieczy jonowych uwzględniając najnowsze doniesienia literaturowe na ich temat. Scharakteryzowano najpowszechniej stosowane środki ochrony roślin. Opisano możliwości wykorzystania związków pochodzenia naturalnego w nowoczesnej syntezie chemicznej. W częściach doświadczalnej i omówieniu wyników opisano wykorzystane metody badawcze oraz przedstawiono uzyskane wyniki. Opisano nową metodę syntezy cieczy jonowych z triglicerydów zawartych w olejach roślinnych. Syntezowane związki zidentyfikowano i określono ich właściwości fizykochemiczne. Rezultaty badań biologicznych pozwoliły na zakwalifikowanie otrzymanych związków jako aktywnych biologicznie cieczy jonowych z anionami pochodzenia naturalnego.

EN The subject of the work were ionic liquids of III generation containing a quaternary nitrogen atom. In the theoretical part properties and potential applications of ionic liquids are presented taking into account the latest literature reports. The most commonly used plant protection products have been characterized. The possibility of using compounds of natural origin in modern chemical synthesis has been described. In the experimental and result sections the research methods used and results are described. A new method for the synthesis of ionic liquids utilizing vegetable oils has been described. Synthesized compounds were identified and their physicochemical properties were determined. The result of biological studies allowed to classify the obtained compounds as biologically active ionic liquids with anions of natural origin.

Liczba stron

179

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1890

Katalog on-line

to20181003

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Urszula Domańska-Żelazna

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

19.10.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Kazimiera A. Wilk

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

03.11.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.01.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna