Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ciecze jonowe III generacji z czwartorzędowym atomem azotu

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Ionic liquids of III generation with quaternary nitrogen atom

Language

polish

Keywords
PL
  • ciecze jonowe
  • oleje roślinne
  • kwasy naturalne
  • aktywność biologiczna
  • deterenty pokarmowe
EN
  • ionic liquids
  • vegetable oils
  • natural acids
  • biological activity
  • antifeedants
Abstract

PL Przedmiotem pracy były ciecze jonowe III generacji zawierające czwartorzędowy atom azotu. W części teoretycznej przybliżono właściwości i potencjalne zastosowania cieczy jonowych uwzględniając najnowsze doniesienia literaturowe na ich temat. Scharakteryzowano najpowszechniej stosowane środki ochrony roślin. Opisano możliwości wykorzystania związków pochodzenia naturalnego w nowoczesnej syntezie chemicznej. W częściach doświadczalnej i omówieniu wyników opisano wykorzystane metody badawcze oraz przedstawiono uzyskane wyniki. Opisano nową metodę syntezy cieczy jonowych z triglicerydów zawartych w olejach roślinnych. Syntezowane związki zidentyfikowano i określono ich właściwości fizykochemiczne. Rezultaty badań biologicznych pozwoliły na zakwalifikowanie otrzymanych związków jako aktywnych biologicznie cieczy jonowych z anionami pochodzenia naturalnego.

EN The subject of the work were ionic liquids of III generation containing a quaternary nitrogen atom. In the theoretical part properties and potential applications of ionic liquids are presented taking into account the latest literature reports. The most commonly used plant protection products have been characterized. The possibility of using compounds of natural origin in modern chemical synthesis has been described. In the experimental and result sections the research methods used and results are described. A new method for the synthesis of ionic liquids utilizing vegetable oils has been described. Synthesized compounds were identified and their physicochemical properties were determined. The result of biological studies allowed to classify the obtained compounds as biologically active ionic liquids with anions of natural origin.

Number of pages

179

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1890

On-line catalog

to20181003

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Urszula Domańska-Żelazna

Place

Warszawa, Polska

Date

19.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Kazimiera A. Wilk

Place

Wrocław, Polska

Date

03.11.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.01.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.