Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zmodyfikowana metoda kontroli stanu zaawansowania robót i oceny ryzyka realizacji przedsięwzięcia budowlanego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The modified control method of construction work progress and risk assessment of a construction project

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie ryzykiem
  • kontrola kosztu i czasu podczas realizacji przedsięwzięcia budowalnego
  • metoda wartości wypracowanej EVM
  • Earned Schedule
  • wartość narażona na ryzyko (VaR)
EN
  • risk management
  • cost and time control during construction project implementation
  • Earned Value Management
  • Earned Schedule
  • Value at Risk (VaR)
Abstract

PL Zapewnienie jakości, terminowości oraz wybudowanie obiektu budowlanego w ramach założonego budżetu wymaga monitorowania każdego parametru na kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia oraz prognozowania wyników końcowych. Jednym z istotnych zagadnień planowania produkcji budowlanej jest analiza czasu i kosztów przedsięwzięcia, a co za tym idzie ocena ryzyka. Z uwagi na charakterystyczną dla przedsięwzięć budowlanych niepowtarzalność, identyfikacja czynników ryzyka, sposób ich oceny oraz monitoring w ujęciu procesowym stały się kluczowymi determinantami, warunkującymi sprawną realizacji inwestycji. Wykorzystana w dysertacji metoda Earned Value Management/Earned Schedule umożliwia, na moment dokonywania oceny, wczesne wykrycie niezgodności pomiędzy wartościami planowanymi i rzeczywistymi (tj. odchylenia czasowe i kosztowe), a także pozwala na przewidywanie przyszłych wartości całkowitego kosztu oraz czasu realizacji przedsięwzięcia. W dysertacji zaproponowano autorską modyfikację metody kontroli postępu robót w celu wykorzystywania jej do kontroli oraz oceny ryzyka w aspekcie przekroczenia kosztów realizacji przedsięwzięcia i niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji. Analizy wykonane zostały dla 2 wybranych przedsięwzięć.

EN Ensuring the quality, punctuality and construction of a building facility within the budget set requires monitoring of each parameter in subsequent stage of the construction project implementation and forecasting of the final results. One of the most important issues of planning of construction output is time and cost analysis of the project and hence the risk assessment. Due to the uniqueness (characteristic for construction projects), the identification of risk factors, their assessment method and monitoring in process perspective have become a key determinants that determine the efficient implementation of a construction project. The Earned Value Management/Earned Schedule method, used in the dissertation, allows, for the moment of assessment, forecast of the future total cost and time of construction project implementation, as well as it allows the early detection of non-compliance between the schedule and the budget of the project (cost and time variance). In the dissertation, it is proposed an authoritative modification of the method of controlling of construction work progress in order to use it for the risk control in terms of exceeding the cost of the project implementation and failure to meet the investment completion deadline. The analyzes were made for 2 selected construction projects implemented in Poland from the viewpoint of the contractor of construction work.

Number of pages

182

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1862

On-line catalog

to20189988

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tadeusz Kasprowicz

Place

Warszawa, Polska

Date

31.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Sobotka

Place

Kraków, Polska

Date

18.07.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.10.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: technologia i organizacja budownictwa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.