Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Współczesne tendencje w lokalizacji kampusów akademickich w małych i średnich miastach

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Contemporary trends in location of academic campuses in small and medium-sized cities

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kampus akademicki
  • fabryka wiedzy
  • lokalizacja
  • tendencje
EN
  • academic campus
  • edu-factory
  • location
  • trends
Streszczenie

PL Problem badawczy dotyczy współczesnych tendencji lokalizacji kampusów akademickich w małych i średnich miastach. Małe i średnie miasta są podstawowym elementem sieci osiedleńczej kraju. W ostatnich kilkudziesięciu latach wiele ośrodków miejskich zostało dotkniętych upadkiem przemysłu. Z tego powodu władze samorządowe intensywnie poszukują skutecznych stymulatorów rozwoju, opartych o dynamiczne funkcje miastotwórcze. To takich funkcji należą nowe ośrodki akademickie.Ta tym tle lokalizacja kampusów akademickich w małych i średnich miastach jest zagadnieniem szczególnie istotnym. Dotyczy to zwłaszcza naszego Kraju, gdzie w związku polityką „boomu edukacyjnego” powstała duża ilość „prowincjonalnych” uczelni wyższych. Wiele z tych uczelni zakończyło swoją działalność z powodu niedoboru kandydatów na studia i braku osiągnięć w zdobywaniu grantów na działalność badawczą i rozwojową. Nie oznacza to, że uczelnie wyższe mają gorsze warunki funkcjonowania w małych i średnich miastach. Analiza lokalizacji najbardziej prestiżowych światowych uniwersytetów nie potwierdza tej prawidłowości. Odnosząc się do warunków krajowych nie można więc z góry zakładać, że wyższe uczelnie zlokalizowane w małych i średnich miastach znajdują na przegranej pozycji, a z powodu swojej „prowincjonalnej” lokalizacji nie mogą odnieść sukcesu.Nie oznacza to, że każde małe i średnie miasto ma szansę być dobrym miejscem dla funkcjonowania kampusu akademickiego. Wydaje się, że tylko niektóre ośrodki mogą być zakwalifikowane jako te, w których kampus akademicki ma szanse rozwoju. Z tym wiąże się pytanie badawcze: od jakich czynników lokalizacyjnych, zależy sukces uniwersytetu? Celem badań jest diagnoza czynników lokalizacyjnych, wpływających na funkcjonowanie kampusów akademickich w niewielkich ośrodkach sieci osadniczej. Przeprowadzone badania udowodniły następującą tezę: Tendencje rozwojowe uniwersytetów XXI wieku sprawiają, że tradycyjne urbanistyczne czynniki lokalizacyjne tracą na aktualności. W miejsce nich pojawiają się nowe czynniki, których stopień usieciowienia decyduje o atrakcyjności ośrodka, jako miejsca lokalizacji kampusu akademickiego. Stąd wynikają rekomendacje dla samorządów miejskich, dotyczące działań sprzyjających synergicznemu wykorzystaniu lokalnych atutów w powiązaniu z usieciowieniem innowacji i wiedzy wytwarzanej w kampusie akademickim, interpretowanym jako „fabryka wiedzy”.

EN The research problem concerns the contemporary trends of academic campus locations in small and medium-sized cities. Small and medium-sized cities are a key element of the settlement network of the country. In recent decades, many urban areas have been affected by industrial decline. For this reason, the local authorities seek effective promoters of development, based on the dynamic urban functions. These features include a new academic centers. On this background, the location of academic campuses in small and medium-sized cities is a particularly important issue. This applies particularly to Poland, where the policy of "educational boom" created a large number of "provincial" universities. Many of these universities finished their activities due the lack of candidates and the lack of achievements in obtaining grants for research and development. This doesn’t mean that universities have a worse operating conditions in small and medium-sized cities. Analysis of the location of the most prestigious universities in the world does not confirm this regularity. Referring to the Polish conditions you cannot assume in advance that the universities located in small and medium-sized cities are in a losing position, due of "provincial" location. This doesn’t mean that every small and medium-sized town has a chance to be a good place for the functioning of the academic campus. It seems that some cities may be classified as those, where the academic campus has a chance of development. This will involve research question: from which location factors, the success of the university depends? The aim of the study is to diagnose the location factors affecting the operation of the university campuses in the small centers of the settlement network. The study proved the following thesis: Development trends of the twenty-first century universities make traditional urban location factors not valid. In place of them, there are new factors whose range of crosslinking determines the attractiveness of the city as a place for academic campus. Hence there are recommendations for municipalities, on actions favoring synergistic use of local advantages in connection with networking innovation and knowledge generated in the university campus, interpreted as the "factory of knowledge" (Edu-Factory).

Liczba stron

138

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1854

Katalog on-line

to20189992

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Elżbieta Kaczmarska

Miejsce

Kraków, Polska

Data

02.08.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Wacław Seruga

Miejsce

Kraków, Polska

Data

15.09.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.10.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka