Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Nowa technologia obróbki rowków pod pierścienie oraz powierzchni walcowych tłoków silników samochodów osobowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN New technology of machining pistons rings and cylinder surface of pistons for passenger car engines

Language

polish

Keywords
PL
  • toczenie
  • drgania
  • zużycie narzedzia
EN
  • turning
  • chatter
  • tool wear
Abstract

PL Praca dotyczy opracowania nowej technologii obróbki rowków pod pierścienie tłokowe oraz powierzchni walcowych tłoków silników samochodów osobowych. We wprowadzeniu przedstawiono krótką charakterystykę tłoków stosowanych w silnikach spalinowych, oraz istotę i funkcję pierścieni tłokowych. Dalej przedstawiono wyniki badań wstępnych celem których było szczegółowe pokazanie na czym polega problem w obróbce skrawaniem tłoków silników samochodów osobowych. Na podstawie tych danych sformułowano cel i hipotezy pracy, oraz plan badań wstępnych i zasadniczych. W głównych rozdziałach pracy przedstawiono wyniki dotyczące sił i drgań podczas obróbki wybranych fragmentów tłoka, trwałości ostrzy i optymalizacji parametrów toczenia. Dokonano szczegółowej analizy parametrów statycznych i dynamicznych układu OUPN obrabiarek wytypowanych do testów przemysłowych, zaproponowano wprowadzenie zmian konstrukcyjnych niektórych podzespołów mocowania narzędzi specjalnych, oraz zaproponowano geometrii ostrza stosowanego do nacinania rowków pierścieniowych. Wszystkie te wyniki posłużyły do doboru parametrów skrawania w takim zakresie, że możliwe stało się w zadanym czasie (związanym z taktem linii) uzyskać polepszenie efektów obróbki, oraz skrócenie czasu maszynowego obróbki powierzchni walcowej tłoków i rowków pod pierścienie tłokowe. Dobór nowych parametrów dokonano ze względu na chropowatość powierzchni obrobionej, trwałość ostrza i drgania. Opracowaną nową technologie poddano weryfikacji w warunkach przemysłowych, zakończoną pełnym sukcesem.

EN The main objective of dissertation was development a new technology of machining pistons rings and cylinder surface of pistons for passenger car engines. The introduction presents a brief description of the pistons used in engines and the essence and function of the piston rings. The main chapters show the results of forces and vibrations during machining selected piston fragments, tool life and optimization of turning parameters. A detailed analysis of static and dynamic parameters of the OUPN system of machine tools selected for industrial tests was carried out. Additionally, structural modifications of some special tool attachment subassemblies, and the geometry of the insert used to machine the grooves under the rings has been proposed. All these results were used to select cutting parameters to the extent that it was possible at a given time (associated with the line pace) to improve machining results and to shorten the machining time of the cylindrical surfaces of the pistons and grooves under the piston rings. Selection of new parameters was made due to the roughness of the machined surface, tool life and vibration. The developed new technology was verified in industrial conditions, completed successfully.

Number of pages

152

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1850

On-line catalog

to20189990

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bartosz Powałka

Place

Szczecin, Polska

Date

18.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Sokołowski

Place

Gliwice, Polska

Date

21.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.09.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: obróbka skrawaniem

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.