Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Właściwości fotofizyczne pochodnych hemu i chlorofilu w roztworach i w obecności nanocząstek metalicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Photophysical properties of heme and chlorophyll derivatives in solutions and in the presence of metallic nanoparticles

Language

polish

Keywords
PL
  • fotouczulacz
  • stan trypletowy
  • tlen singletowy
  • spektroskopia optyczna
  • terapia fotodynamiczna
EN
  • photosensitizer
  • triplet state
  • singlet oxygen
  • optical spectroscopy
  • photodynamic therapy
Abstract

PL Prezentowana rozprawa doktorska stanowi cykl artykułów naukowych, w których scharakteryzowano właściwości fotofizyczne hematoporfiryny oraz wybranych pochodnych chlorofilu a w roztworach i w obecności nanocząstek metalicznych. Badania prowadzono metodami spektroskopii optycznej, jak również wykonano symulacje metodami DFT. Ponadto, dla hematoporfiryny oraz jej mieszanin z fosfolipidami wytworzono warstwy Langmuira. Przeprowadzone badania pokazały, że hematoporfiryna zachowuje wydajność fotouczulania, niezależnie od mikrootoczenia i może w określonych warunkach tworzyć stabilne układy barwnikowo-lipidowe. Dla układów typu barwnik–sfunkcjonalizowana nanocząstka złota zaobserwowano, że zmiana stężenia nanocząstek wpływa na zdolność układu do generowania tlenu singletowego. Systematyczne badania feofityny a i jej kompleksów umożliwiły oszacowanie parametrów fotofizycznych. Pozwoliły również odkryć i wyjaśnić zachodzące na poziomie molekularnym wewnętrzne i najbardziej fundamentalne mechanizmy fotoprotekcyjne ukształtowane w chlorofilu w procesie ewolucji.

EN The dissertation is based on a cycle of scientific papers reporting research work on photophysical properties of hematoporphyrin and selected chlorophyll a derivatives in solution and in the presence of metal nanoparticles. The studies were performed by the steady state and time-resolved methods of optical spectroscopy confronted with simulations by the DFT methods. Moreover, monomolecular layers of hematoporphyrin and its mixtures with phospholipids were by the Langmuir method. Hematoporphyrin was found to preserve the yield of photosensitization irrespective of the microenvironment and to form in certain conditions stable dye-lipid systems. For the systems of dye-functionalized gold particle the change in the nanoparticles concentration was found to affect the system’s ability to generate singlet oxygen. Systematic study of pheophytin a and its complexes permitted estimation of the photophysical parameters. They also allowed us to discover and explain the intrinsic and fundamental photoprotection mechanisms, embedded in chlorophyll’s molecular design, developed in the process of evolution.

Number of pages

70

OECD domain

physical sciences

KBN discipline

physics

Signature of printed version

DrOIN 1851

On-line catalog

to20189993

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Gośliński

Place

Poznań, Polska

Date

19.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Polewski

Place

Poznań, Polska

Date

15.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.09.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.