Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości fotofizyczne pochodnych hemu i chlorofilu w roztworach i w obecności nanocząstek metalicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Photophysical properties of heme and chlorophyll derivatives in solutions and in the presence of metallic nanoparticles

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • fotouczulacz
  • stan trypletowy
  • tlen singletowy
  • spektroskopia optyczna
  • terapia fotodynamiczna
EN
  • photosensitizer
  • triplet state
  • singlet oxygen
  • optical spectroscopy
  • photodynamic therapy
Streszczenie

PL Prezentowana rozprawa doktorska stanowi cykl artykułów naukowych, w których scharakteryzowano właściwości fotofizyczne hematoporfiryny oraz wybranych pochodnych chlorofilu a w roztworach i w obecności nanocząstek metalicznych. Badania prowadzono metodami spektroskopii optycznej, jak również wykonano symulacje metodami DFT. Ponadto, dla hematoporfiryny oraz jej mieszanin z fosfolipidami wytworzono warstwy Langmuira. Przeprowadzone badania pokazały, że hematoporfiryna zachowuje wydajność fotouczulania, niezależnie od mikrootoczenia i może w określonych warunkach tworzyć stabilne układy barwnikowo-lipidowe. Dla układów typu barwnik–sfunkcjonalizowana nanocząstka złota zaobserwowano, że zmiana stężenia nanocząstek wpływa na zdolność układu do generowania tlenu singletowego. Systematyczne badania feofityny a i jej kompleksów umożliwiły oszacowanie parametrów fotofizycznych. Pozwoliły również odkryć i wyjaśnić zachodzące na poziomie molekularnym wewnętrzne i najbardziej fundamentalne mechanizmy fotoprotekcyjne ukształtowane w chlorofilu w procesie ewolucji.

EN The dissertation is based on a cycle of scientific papers reporting research work on photophysical properties of hematoporphyrin and selected chlorophyll a derivatives in solution and in the presence of metal nanoparticles. The studies were performed by the steady state and time-resolved methods of optical spectroscopy confronted with simulations by the DFT methods. Moreover, monomolecular layers of hematoporphyrin and its mixtures with phospholipids were by the Langmuir method. Hematoporphyrin was found to preserve the yield of photosensitization irrespective of the microenvironment and to form in certain conditions stable dye-lipid systems. For the systems of dye-functionalized gold particle the change in the nanoparticles concentration was found to affect the system’s ability to generate singlet oxygen. Systematic study of pheophytin a and its complexes permitted estimation of the photophysical parameters. They also allowed us to discover and explain the intrinsic and fundamental photoprotection mechanisms, embedded in chlorophyll’s molecular design, developed in the process of evolution.

Liczba stron

70

Dziedzina wg OECD

nauki fizyczne

Dyscyplina wg KBN

fizyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1851

Katalog on-line

to20189993

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tomasz Gośliński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

19.08.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Polewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.08.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.09.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka