Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Nowy system transportu kolejowo–drogowego dla przewozów standardowych naczep samochodowych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN New system of rail-road transport for transports of standard semitrailers

Language

polish

Keywords
PL
  • transport kombinowany
  • wagon
  • naczepa samochodowa
EN
  • combined transport
  • wagon
  • semitrailer
Abstract

PL Celem pracy było opracowanie nowatorskiej konstrukcji pojazdu kolejowego, umożliwiającej poziomy załadunek i transport standardowych naczep samochodowych. W oparciu o przegląd europejskich i krajowych rozwiązań oraz ocenę technicznych parametrów infrastruktury istotnych dla przewozów naczep, określono kryteria doboru decydujących parametrów techniczno-ekonomicznych do założeń projektu pojazdu. W oparciu o wnioski z powyższych opracowań założeń konstrukcyjnych nowej jednostki transportowej opracowano model komputerowy jednostki. Na uzyskanym modelu wykonano badania symulacyjne wytypowanych istotnych parametrów konstrukcyjnych. Sprawdzono wytrzymałość konstrukcji oraz oceniono bezpieczeństwo jazdy. Uzyskane wyniki badań posłużyły do weryfikacji nowej jednostki transportowej. Przeprowadzono analizę konkurencyjności nowego transportu kombinowanego wraz z analizą ekonomiczną i środowiskową oraz określono możliwe kierunki dalszych prac

EN The purpose of this work was to develop an innovative construction of railway vehicle that would make the horizontal loading and transport of the standard semitrailers possible. Based on a review of European and national solutions and an assessment of the technical parameters of the infrastructure essential for the transport of semitrailers, the criteria for selection of technical and economic parameters for the assumptions of design of the vehicle are determined. Based on the conclusions of the above studies of component constructional assumptions of the new transport unit, the computer model of the unit was developed. The simulation tests of the selected important constructional parameters were carried out on the obtained model. The strength of the construction was tested and safety was assessed. The obtained results of the tests were used to verify the new transport unit. An analysis of the competitiveness of new combined transport together economic and environmental analysis were carried out and the possible directions of further works were identified.

Number of pages

125

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1852

On-line catalog

to20189984

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Babel

Place

Kraków, Polska

Date

13.06.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz Pyza

Place

Warszawa, Polska

Date

14.06.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.07.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: transport intermodalny

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.