Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Synteza scenariuszy eksploatacji i sterowania procesem ujmowania wody metodą sztucznej infiltracji

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The synthesis of operation and control scenarios of water intake process with artificial recharge method

Language

polish

Keywords
PL
  • ujęcia wody
  • sztuczna infiltracja
  • zarządzanie
  • sterowanie i eksploatacja
EN
  • water intake
  • management of aquifer recharge
  • management
  • control and operation
Abstract

PL Niniejsza rozprawa ma na celu weryfikację tezy, iż modelowanie pracy ujęcia wody ze sztuczną infiltracją w celu syntezy scenariuszy eksploatacyjnych, wynikających ze zmiennych warunków pracy ujęcia, wraz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na jego efektywne sterowanie w świetle obowiązujących kryteriów technicznych i ekonomicznych. Tworzone scenariusze eksploatacji mają na celu zapewnienie odpowiedniego sterowania układami pompowymi w procesie ujmowania wody w ujęciach składających się z wielu studni. Układy takie są charakterystyczne dla ujęć wykorzystujących metodę sztucznej infiltracji. W pracy przedstawiono oryginalną metodykę tworzenia scenariuszy sterowania systemem ujmującym wodę infiltrowaną w ramach przyjętych kryteriów eksploatacji. Jej opracowanie poprzedzone było identyfikacją obiektów i procesów, określeniem wielkości sterujących i sterowanych, zdefiniowanie kryteriów sterowania. Zdefiniowane reguły eksploatacji zostały wprowadzone w formie algorytmów, które uwzględniają aktualny stan obiektu oraz korzystają z utworzonej baz wiedzy. Dla przykładowego obiektu, ujęcia wody, wykonano badania symulacyjne z wykorzystaniem zbudowanego środowiska bazującego na modelu hydraulicznym. Uzyskane wyniki potwierdziły poprawność zaproponowanej metodyki. Metoda ta może znaleźć bezpośrednie zastosowanie w Systemach Wspomagania Decyzji operatora ujęć wody wykorzystujących metodę sztucznej infiltracji. Tematyka rozprawy podejmuje problemy zarządzania infiltracyjnymi ujęciami wód, układów sterowania oraz systemów eksperckich w systemach wodociągowych.

EN This dissertation aims to verify the thesis that use of modeling of water intake with artificial recharge method in order to synthesize operational scenarios, arising from changing operation terms, together with use of modern tools, will allow to effective control of the object taking into account the technical and economic criteria. Scenarios are intended to ensure adequate control of pump systems in the process of water intake in an intake consisting of multiple wells. Such systems are typical for water intakes using the method of artificial recharge. This dissertation presents the original methodic of creating control scenarios for water intake system while meeting the required set of operational criteria. Its development was preceded by the identification of objects and processes, determination of control and controlled parameters, defining the criteria of control. Defined operating rules have been introduced in the form of algorithms that take into account the current state of the object and the use of established knowledge bases. For the analyzed object of water intake, simulation research was conducted using the built environment, based on the hydraulic model. Obtained results confirmed the correctness of the proposed methodology. This method can be directly applied in decision support systems used by the operator of water intake with method of artificial recharge. The subject matter of the doctoral thesis include problems of management of water intakes systems, control systems and expert systems in water supply systems.

Number of pages

193

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 1837

On-line catalog

to20179047

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marian Kwietniewski

Place

Warszawa, Polska

Date

03.05.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Izabela Zimoch

Place

Gliwice, Polska

Date

29.05.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.06.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wodociągi i kanalizacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.