Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Synteza scenariuszy eksploatacji i sterowania procesem ujmowania wody metodą sztucznej infiltracji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The synthesis of operation and control scenarios of water intake process with artificial recharge method

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ujęcia wody
  • sztuczna infiltracja
  • zarządzanie
  • sterowanie i eksploatacja
EN
  • water intake
  • management of aquifer recharge
  • management
  • control and operation
Streszczenie

PL Niniejsza rozprawa ma na celu weryfikację tezy, iż modelowanie pracy ujęcia wody ze sztuczną infiltracją w celu syntezy scenariuszy eksploatacyjnych, wynikających ze zmiennych warunków pracy ujęcia, wraz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na jego efektywne sterowanie w świetle obowiązujących kryteriów technicznych i ekonomicznych. Tworzone scenariusze eksploatacji mają na celu zapewnienie odpowiedniego sterowania układami pompowymi w procesie ujmowania wody w ujęciach składających się z wielu studni. Układy takie są charakterystyczne dla ujęć wykorzystujących metodę sztucznej infiltracji. W pracy przedstawiono oryginalną metodykę tworzenia scenariuszy sterowania systemem ujmującym wodę infiltrowaną w ramach przyjętych kryteriów eksploatacji. Jej opracowanie poprzedzone było identyfikacją obiektów i procesów, określeniem wielkości sterujących i sterowanych, zdefiniowanie kryteriów sterowania. Zdefiniowane reguły eksploatacji zostały wprowadzone w formie algorytmów, które uwzględniają aktualny stan obiektu oraz korzystają z utworzonej baz wiedzy. Dla przykładowego obiektu, ujęcia wody, wykonano badania symulacyjne z wykorzystaniem zbudowanego środowiska bazującego na modelu hydraulicznym. Uzyskane wyniki potwierdziły poprawność zaproponowanej metodyki. Metoda ta może znaleźć bezpośrednie zastosowanie w Systemach Wspomagania Decyzji operatora ujęć wody wykorzystujących metodę sztucznej infiltracji. Tematyka rozprawy podejmuje problemy zarządzania infiltracyjnymi ujęciami wód, układów sterowania oraz systemów eksperckich w systemach wodociągowych.

EN This dissertation aims to verify the thesis that use of modeling of water intake with artificial recharge method in order to synthesize operational scenarios, arising from changing operation terms, together with use of modern tools, will allow to effective control of the object taking into account the technical and economic criteria. Scenarios are intended to ensure adequate control of pump systems in the process of water intake in an intake consisting of multiple wells. Such systems are typical for water intakes using the method of artificial recharge. This dissertation presents the original methodic of creating control scenarios for water intake system while meeting the required set of operational criteria. Its development was preceded by the identification of objects and processes, determination of control and controlled parameters, defining the criteria of control. Defined operating rules have been introduced in the form of algorithms that take into account the current state of the object and the use of established knowledge bases. For the analyzed object of water intake, simulation research was conducted using the built environment, based on the hydraulic model. Obtained results confirmed the correctness of the proposed methodology. This method can be directly applied in decision support systems used by the operator of water intake with method of artificial recharge. The subject matter of the doctoral thesis include problems of management of water intakes systems, control systems and expert systems in water supply systems.

Liczba stron

193

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1837

Katalog on-line

to20179047

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marian Kwietniewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

03.05.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Izabela Zimoch

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

29.05.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.06.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wodociągi i kanalizacja