Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ składu polimerowych membran inkluzyjnych na transport jonów metali

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The influence of the composition of polymer inclusion membranes on transport of metal ions

Language

polish

Keywords
PL
  • polimerowe membrany inkluzyjne
  • fosfoniowe ciecze jonowe
  • cynk(II)
  • żelazo
  • morfologia
EN
  • polymer inclusion membranes
  • phosphonium ionic liquids
  • zinc(II)
  • iron
  • morphology
Abstract

PL Celem pracy jest zbadanie wpływu składu polimerowych membran na transport Zn(II), Fe(II) i Fe(III) z chlorkowych roztworów wodnych. Określono wpływ rodzaju zastosowanej matrycy polimerowej (CTA i PVC), rodzaju i stężenia zastosowanego przenośnika (Cyphos IL 101, IL 102, IL 104, IL 109, IL 167) i plastyfikatora (NPOE, ADO) na skuteczność transportu jonów metali. Jako najbardziej odpowiednią fazę odbierającą do transportu Zn(II) i Fe(III) wybrano 1 M H2SO4. Zbadano także wpływ grubości PIM na skuteczność przenoszenia Zn(II). Podjęto także próby separacji Zn(II) od Fe(III) i Fe(II) z zastosowaniem polimerowych membran inkluzyjnych, wykazując możliwość selektywnego rozdziału Fe(III) od Zn(II) i Zn(II) od Fe(II) z zastosowaniem odpowiednich faz odbierających. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono znaczący wpływ morfologii na właściwości transportowe tych membran. Wykazano także wysoką stabilność działania tych membran podczas pierwszych trzech cykli pomiarowych.

EN The aim of this work is to determine the influence of PIMs composition on Zn(II), Fe(II) and Fe(III) transport from aqueous chloride media. The influence of the type of polymer matrix (CTA, PVC), type and concentration of a carrier (Cyphos IL 101, IL 102, IL 104, IL 109, IL 167) and plasticizer (NPOE, ADO) on the efficiency of metal ions transport was investigated. 1 M H2SO4 appears to be the best receiving phase for Zn(II) and Fe(III) transport.The impact of PIMs thicknesses on Zn(II) transport effectiveness was also examined.Separation processes of Zn(II) from Fe(II) and Fe(III) with the use of PIMs containing CTA as polymer matrix were carried out, and possibility of selective separation of Fe(III) from Zn(II) and Zn(II) from Fe(II) application of suitable receiving phase was demonstrated. An interesting aspect of the work was the influence of PIMs morphology and storage time of PIMs for Zn(II) transport efficiency. High stability of membranes performance during the three cycles of Zn(II) transport was noted.

Number of pages

177

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1814

On-line catalog

to20159042

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Bryjak

Place

Wrocław, Polska

Date

30.11.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Beata Pośpiech

Place

Częstochowa, Polska

Date

28.11.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.04.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna