Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ oddziaływań mechanicznych na zmiany fizykochemiczne wybranych owoców

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The effect of the mechanical vibrations on the physicochemical changes of selected fruits

Language

polish

Keywords
PL
  • transport żywności
  • drgania
EN
  • food transport
  • vibrations
Abstract

PL Na zmiany jakości owoców i warzyw podczas transportu wpływ mają takie czynniki jak: temperatura, wilgotność czy skład gazowy atmosfery, w której są przechowywane. Podczas transportu dodatkowym czynnikiem są oddziaływania mechaniczne w postaci drgań. Celem niniejszej pracy była analiza wpływu oddziaływań mechanicznych w postaci drgań na parametry fizykochemiczne owoców: borówki amerykańskiej, winogrona białego oraz pomidora, związanych w procesem ich dojrzewania. Oznaczanymi parametrami były: poziom pH, zawartość ekstraktu, cukrów ogółem, cukrów redukujących, kwasu askorbinowego oraz twardość.Rezultaty przeprowadzonych badań pozwoliły na wyznaczenie poziomów energii dostarczonej w postaci drgań do surowców, która powoduje istotne zmiany oznaczanych parametrów fizykochemicznych sugerujących przyspieszenie dojrzewania owoców oraz poziomów energii, która skutkuje negatywnymi zmianami w badanych surowcach.

EN . The changes in the quality of fruit and vegetables is influenced by factors such as temperature, humidity and gas composition of the atmosphere in which they are stored. During transport, an additional factor is the impact in the form of mechanical vibrations. They can lead to mechanical damages in transported fruit and vegetables resulting in a reduction in their quality and in extreme cases, spoilage. In order to maintain the highest possible quality despite the long transport of fruits and vegetables, they are transported in immature stage and they are matured just before the sale. The aim of this study was to analyze the effect of mechanical vibrations on the physical and chemical parameters of blueberries, grapes and tomato fruits, connected with their maturation process. Tested parameters where: pH, total soluble solids, total sugars, reducing sugars, ascorbic acid and firmness.The results of the research allowed to determine the levels of energy of vibration which are supply to the fruits, which causes significant changes of physicochemical parameters suggesting fruit ripening and energy levels, which results in negative changes in the studied fruits.

Number of pages

134

OECD domain

other engineering sciences and technologies

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1765

On-line catalog

to201780861

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Szymański

Place

Poznań, Polska

Date

31.08.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dorota Walkowiak-Tomczak

Place

Poznań, Polska

Date

31.08.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.12.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: transport żywności

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.