Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ oddziaływań mechanicznych na zmiany fizykochemiczne wybranych owoców

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The effect of the mechanical vibrations on the physicochemical changes of selected fruits

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport żywności
  • drgania
EN
  • food transport
  • vibrations
Streszczenie

PL Na zmiany jakości owoców i warzyw podczas transportu wpływ mają takie czynniki jak: temperatura, wilgotność czy skład gazowy atmosfery, w której są przechowywane. Podczas transportu dodatkowym czynnikiem są oddziaływania mechaniczne w postaci drgań. Celem niniejszej pracy była analiza wpływu oddziaływań mechanicznych w postaci drgań na parametry fizykochemiczne owoców: borówki amerykańskiej, winogrona białego oraz pomidora, związanych w procesem ich dojrzewania. Oznaczanymi parametrami były: poziom pH, zawartość ekstraktu, cukrów ogółem, cukrów redukujących, kwasu askorbinowego oraz twardość.Rezultaty przeprowadzonych badań pozwoliły na wyznaczenie poziomów energii dostarczonej w postaci drgań do surowców, która powoduje istotne zmiany oznaczanych parametrów fizykochemicznych sugerujących przyspieszenie dojrzewania owoców oraz poziomów energii, która skutkuje negatywnymi zmianami w badanych surowcach.

EN . The changes in the quality of fruit and vegetables is influenced by factors such as temperature, humidity and gas composition of the atmosphere in which they are stored. During transport, an additional factor is the impact in the form of mechanical vibrations. They can lead to mechanical damages in transported fruit and vegetables resulting in a reduction in their quality and in extreme cases, spoilage. In order to maintain the highest possible quality despite the long transport of fruits and vegetables, they are transported in immature stage and they are matured just before the sale. The aim of this study was to analyze the effect of mechanical vibrations on the physical and chemical parameters of blueberries, grapes and tomato fruits, connected with their maturation process. Tested parameters where: pH, total soluble solids, total sugars, reducing sugars, ascorbic acid and firmness.The results of the research allowed to determine the levels of energy of vibration which are supply to the fruits, which causes significant changes of physicochemical parameters suggesting fruit ripening and energy levels, which results in negative changes in the studied fruits.

Liczba stron

134

Dziedzina wg OECD

inne nauki inżynieryjne i technologie

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1765

Katalog on-line

to201780861

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Grzegorz Szymański

Miejsce

Poznań, Polska

Data

31.08.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dorota Walkowiak-Tomczak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

31.08.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.12.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: transport żywności