Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza procesu rozpylania w inhalatorach medycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

Title variant

EN The analysis of the atomization process in medical inhalers

Language

polish

Keywords
PL
  • aerozol
  • inhalator medyczny
  • proces rozpylania
  • średnia średnica kropli
  • rozkłady średnic kropel
EN
  • aerosol
  • medical inhaler
  • atomization process
  • mean droplet diameter
  • droplet size distribution
Abstract

PL Przedmiotem badań była analiza procesu rozpylania w inhalatorach medycznych. Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzonych badań wykazano, że rozpylanie jest procesem, którego jakość zależy od wielu czynników (m.in. właściwości fizykochemicznych rozpylanej cieczy, temperatury cieczy, objętościowego natężenia przepływu gazu, dodatkowego napowietrzania cieczy w głowicy rozpylającej, rodzaju nebulizatora oraz konstrukcji głowicy rozpylającej). Na podstawie zebranych i przeanalizowanych wyników badań doświadczalnych procesu atomizacji pozyskanych mikrofotograficzną metodą pomiaru mikrostruktury aerozolu, dokonano analizy struktur wewnętrznych i zewnętrznych rozpylanej cieczy, opisano mechanizm rozpadu płynów nienewtonowskich w nebulizatorach medycznych, zaproponowano równania korelacyjne opisujące zależność pomiędzy wielkością kropel (medianą rozkładu liczbowego, CMD) a właściwościami cieczy (lepkością dynamiczną, gęstością, napięciem powierzchniowym), stosunkiem Troutona, objętościowym natężeniem przepływu gazu i cieczy oraz średnicą otworu wylotowego rozpylacza.

EN The subject of the study was to analyze the atomization process in medical inhalers. The literature review and studies have shown that atomization is a process whose quality depends on many factors (including physico-chemical properties of the sprayed liquid, liquid temperature, gas volume flow rate, additional aeration of the liquid, construction of the device). Based on the collected and analyzed experimental results of the atomization process which are obtained by photomicrographic methods for measuring the microstructure of aerosol, the structure of internal and external spraying liquid has been analyzed, the mechanism of disintegration of non-Newtonian fluids in medical nebulizers has been described, the correlation equations describing the relationship between the droplets size (the count median diameter, CMD) and the characteristics of the liquid (dynamic viscosity, density, surface tension), Trouton ratio, the volume flow rate of gas and liquid and the outlet diameter of nozzle have been proposed.

Number of pages

231

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1747

On-line catalog

to201780561

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Janina Lulek

Place

Poznań, Polska

Date

30.08.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Arkadiusz Moskal

Place

Warszawa, Polska

Date

27.06.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.11.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna