Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Struktura modelu zarządzania cyklem życia obiektów technicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The structure of the life cycle management model for technical objects

Language

polish

Keywords
PL
  • LCM
  • cykl życia
  • zrównoważony rozwój
  • obiekt techniczny
EN
  • LCM
  • life cycle
  • sustainable development
  • technical object
Abstract

PL Zarządzanie cyklem życia (LCM) jest wyrazem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie obiektów technicznych. Cykl życia to okres istnienia obiektu od fazy koncepcji i projektu, poprzez wytwarzanie, dystrybucję, eksploatację i likwidację. Zarządzanie cyklem życia ma na celu planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzór nad realizacją owego przeznaczenia. Pod uwagę bierze się wymiar środowiskowy, ekonomiczno-gospodarczy i społeczno-kulturowy. Cyklem życia należy zarządzać w taki sposób, aby uzyskać wymierne efekty w postaci zmniejszenia niekorzystnych oddziaływań spowodowanych istnieniem obiektu. Dotychczas nie podjęto prób sformułowania kryteriów podobieństwa lub przedstawienia typowej struktury LCM. Oprócz rozpoznanych i częściowo znormalizowanych obszarów oceny oddziaływań obiektów na otoczenie, podejmowane są próby ujednolicenia metodologii i sposobu realizacji społecznej oceny cyklu życia, co umożliwi kompleksową oceną cyklu życia. Zasadnym jest rozwiązanie tego problemu poprzez zaproponowanie opartego na autorskim podejściu modelu zarządzania cyklem życia wybranych obiektów technicznych.

EN Life Cycle Management (LCM) is an expression of the principles of sustainable development at the level of technical objects. The cycle of life must be understood as the lifetime of the object from concept and design through manufacturing, distribution, operation and end-of-life phase. LCM is aimed at planning, organizing, directing and supervising in three dimensions: environmental, economic and socio-cultural. Life cycle must be managed to get measurable results in reducing the adverse effects caused by the existence of the object. So far, there was not an attempt to formulate criteria of similarity or presentation of a typical structure of the LCM procedure. In addition to the most recognized and partially standardized areas of impact evaluation of technical facilities on the environment, there are attempts to standardize the methodology and how to implement social assessment of the life cycle, thereby enabling a full assessment of the life cycle in three pillars of sustainability. It is therefore reasonable to propose an approach based on a model procedure of Life Cycle Management of selected technical objects.

Number of pages

133

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1772

On-line catalog

to201780867

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Agnieszka Merkisz-Guranowska

Place

Poznań, Polska

Date

22.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Tomporowski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

20.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.10.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechni Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: zarządzanie cyklem życia obiektów technicznych