Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Struktura modelu zarządzania cyklem życia obiektów technicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The structure of the life cycle management model for technical objects

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • LCM
  • cykl życia
  • zrównoważony rozwój
  • obiekt techniczny
EN
  • LCM
  • life cycle
  • sustainable development
  • technical object
Streszczenie

PL Zarządzanie cyklem życia (LCM) jest wyrazem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie obiektów technicznych. Cykl życia to okres istnienia obiektu od fazy koncepcji i projektu, poprzez wytwarzanie, dystrybucję, eksploatację i likwidację. Zarządzanie cyklem życia ma na celu planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzór nad realizacją owego przeznaczenia. Pod uwagę bierze się wymiar środowiskowy, ekonomiczno-gospodarczy i społeczno-kulturowy. Cyklem życia należy zarządzać w taki sposób, aby uzyskać wymierne efekty w postaci zmniejszenia niekorzystnych oddziaływań spowodowanych istnieniem obiektu. Dotychczas nie podjęto prób sformułowania kryteriów podobieństwa lub przedstawienia typowej struktury LCM. Oprócz rozpoznanych i częściowo znormalizowanych obszarów oceny oddziaływań obiektów na otoczenie, podejmowane są próby ujednolicenia metodologii i sposobu realizacji społecznej oceny cyklu życia, co umożliwi kompleksową oceną cyklu życia. Zasadnym jest rozwiązanie tego problemu poprzez zaproponowanie opartego na autorskim podejściu modelu zarządzania cyklem życia wybranych obiektów technicznych.

EN Life Cycle Management (LCM) is an expression of the principles of sustainable development at the level of technical objects. The cycle of life must be understood as the lifetime of the object from concept and design through manufacturing, distribution, operation and end-of-life phase. LCM is aimed at planning, organizing, directing and supervising in three dimensions: environmental, economic and socio-cultural. Life cycle must be managed to get measurable results in reducing the adverse effects caused by the existence of the object. So far, there was not an attempt to formulate criteria of similarity or presentation of a typical structure of the LCM procedure. In addition to the most recognized and partially standardized areas of impact evaluation of technical facilities on the environment, there are attempts to standardize the methodology and how to implement social assessment of the life cycle, thereby enabling a full assessment of the life cycle in three pillars of sustainability. It is therefore reasonable to propose an approach based on a model procedure of Life Cycle Management of selected technical objects.

Liczba stron

133

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1772

Katalog on-line

to201780867

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Agnieszka Merkisz-Guranowska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

22.09.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Tomporowski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

20.09.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.10.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechni Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: zarządzanie cyklem życia obiektów technicznych