Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kompozytowe scyntylatory na bazie warstw i kryształów granatów: krystalizacja metodą epitaksji z fazy ciekłej oraz badania ich właściwości luminescencyjnych i scyntylacyjnych

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Scintillators Based on the Films and Crystals of Garnet Compunds: Crystalization by Liquid Phase Epitaxy Method and Investigation of Their Luminescent and Scintillation Properties

Language

polish

Keywords
PL
  • kompozytowe scyntylatory
  • materiały termoluminescencyjne
  • metoda epitaksji z fazy ciekłej
  • warstwy monokrystaliczne
  • kryształy
EN
  • composite scintillators
  • thermoluminescent materials
  • liquid phase epitaxy method
  • single crystalline films
  • crystals
Abstract

PL Główny temat badań związany jest z opracowaniem kompozytowych scyntylatorów oraz materiałów termoluminescencyjnych opartych na warstwach i kryształach związków granatu do jednoczesnej rejestracji różnego rodzaju promieniowania jonizującego w mieszanych wiązkach jonizacyjnych cząstek i kwantów. Warstwy i podłoża kompozytowych scyntylatorów można z powodzeniem wytwarzać używając metody epitaksji z fazy ciekłej w oparciu o granat Lu3Al5O12 (LuAG), domieszkowany jonami Ce3+, Pr3+ i Sc3+, oraz bazując na domieszkowanych jonami Ce3+ mieszanych granatach Gd3-xAxAl5-yGayO12, gdzie A = Lu lubTb; x = 0-1; y = 2-3 z istotnie różną kinetyką zaniku scyntylacji. Praca doktorska przedstawia także analizę wyników badań właściwości warstw, kryształów oraz struktur epitaksjalnych granatów, takimi metodami jak absorbcja, katodoluminescencja, fotoluminescencja, kinetyka zaniku scyntylacyjnego oraz termoluminescencja.

EN The main topic of the research is connected with the development of multilayer composite scintillators and thermoluminescent materials based on SCFs and SCs of garnet compounds for simultaneous registration of different types of ionizing radiations in mixed ionization fluxes of particles and quanta. The film and crystal parts of composite scintillators can be fabricated from effective scintillation materials based on Ce3+, Pr3+ and Sc3+ doped Lu3Al5O12 garnets as well as the Ce3+ doped Gd3-xAxAl5-y GayO12 mixed garnets, where A= Lu or Tb; x=0-1; y=2-3 with significantly different scintillation decay kinetics. The thesis presents also an analysis of the results of investigation of optical properties of films, crystals and epitaxial structures of garnets, using absorption, cathodoluminescence and photoluminescence. The scintillation and thermoluminescent properties of the developed materials under α-and β particles and gamma quanta excitations are studied as well.

Number of pages

161

OECD domain

materials engineering

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2098

On-line catalog

to2021500473

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Barbara Marczewska

Place

Kraków, Polska

Date

28.05.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Eugeniusz Zych

Place

Wrocław, Polska

Date

31.07.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.09.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa