Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kompozytowe scyntylatory na bazie warstw i kryształów granatów: krystalizacja metodą epitaksji z fazy ciekłej oraz badania ich właściwości luminescencyjnych i scyntylacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Scintillators Based on the Films and Crystals of Garnet Compunds: Crystalization by Liquid Phase Epitaxy Method and Investigation of Their Luminescent and Scintillation Properties

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kompozytowe scyntylatory
  • materiały termoluminescencyjne
  • metoda epitaksji z fazy ciekłej
  • warstwy monokrystaliczne
  • kryształy
EN
  • composite scintillators
  • thermoluminescent materials
  • liquid phase epitaxy method
  • single crystalline films
  • crystals
Streszczenie

PL Główny temat badań związany jest z opracowaniem kompozytowych scyntylatorów oraz materiałów termoluminescencyjnych opartych na warstwach i kryształach związków granatu do jednoczesnej rejestracji różnego rodzaju promieniowania jonizującego w mieszanych wiązkach jonizacyjnych cząstek i kwantów. Warstwy i podłoża kompozytowych scyntylatorów można z powodzeniem wytwarzać używając metody epitaksji z fazy ciekłej w oparciu o granat Lu3Al5O12 (LuAG), domieszkowany jonami Ce3+, Pr3+ i Sc3+, oraz bazując na domieszkowanych jonami Ce3+ mieszanych granatach Gd3-xAxAl5-yGayO12, gdzie A = Lu lubTb; x = 0-1; y = 2-3 z istotnie różną kinetyką zaniku scyntylacji. Praca doktorska przedstawia także analizę wyników badań właściwości warstw, kryształów oraz struktur epitaksjalnych granatów, takimi metodami jak absorbcja, katodoluminescencja, fotoluminescencja, kinetyka zaniku scyntylacyjnego oraz termoluminescencja.

EN The main topic of the research is connected with the development of multilayer composite scintillators and thermoluminescent materials based on SCFs and SCs of garnet compounds for simultaneous registration of different types of ionizing radiations in mixed ionization fluxes of particles and quanta. The film and crystal parts of composite scintillators can be fabricated from effective scintillation materials based on Ce3+, Pr3+ and Sc3+ doped Lu3Al5O12 garnets as well as the Ce3+ doped Gd3-xAxAl5-y GayO12 mixed garnets, where A= Lu or Tb; x=0-1; y=2-3 with significantly different scintillation decay kinetics. The thesis presents also an analysis of the results of investigation of optical properties of films, crystals and epitaxial structures of garnets, using absorption, cathodoluminescence and photoluminescence. The scintillation and thermoluminescent properties of the developed materials under α-and β particles and gamma quanta excitations are studied as well.

Liczba stron

161

Dziedzina wg OECD

inżynieria materiałowa

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2098

Katalog on-line

to2021500473

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Barbara Marczewska

Miejsce

Kraków, Polska

Data

28.05.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Eugeniusz Zych

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

31.07.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.09.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa