Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena emisji gazowych związków szkodliwych w spalinach silnika turbinowego samolotu wielozadaniowego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluation of harmful gaseous compound emissions in multi-role aircraft turbine engine exhaust

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport
  • silnik odrzutowy
  • emisja spalin
EN
  • transport
  • turbine engine
  • exhaust emission
Streszczenie

PL Ocena rzeczywistych warunków eksploatacji samolotów wielozadaniowych, ukierunkowa-na na analizę emisji związków szkodliwych zawartych w spalinach generowanych przez ich zespoły napędowe, jest zagadnieniem nowym zarówno w skali krajowej, jak również w skali światowej. Dążeniem autora jest określenie oddziaływania samolotu wielozadaniowego i jego eksploatacji na środowisko naturalne człowieka oraz wskazanie wpływu stosowania specyficznych warunków eksploatacyjnych na ekologiczne aspekty ich pracy. W ramach pracy wykonano analizy histogramów obciążenia silników wybranych samolotów wielozadaniowych rejestrowanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji, które dotyczyły losowo wybranych lotów, a zostały zarejestrowane przez pokładowe rejestratory parametrów lotu. Przeprowadzono badania stężenia związków szkodliwych zawartych w spalinach silników podczas prób przedlotowych samolotów oraz prób realizowanych na hamowni silnikowej. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych pomiarów poddano analizie porównawczej z wartościami obciążenia silników podczas prób, które zarejestrował rejestrator parametrów lotu. Wspólne zestawienie uzyskanych danych umożliwiło przypisanie wartości stężenia poszczególnych związków szkodliwych spalin odpowiednim stanom obciążenia silnika w trakcie lotu. Informacje te wykorzystano do oceny emisyjności wybranych samolotów wielozadaniowych podczas warunków ich eksploatacji. Na podstawie przeprowadzonych analiz skonstruowano test badawczy, który może posłużyć do oceny stanu eksploatacyjnego silnika turbinowego samolotu wielozadaniowego.

EN Assessment of the actual operating conditions of multi-role aircraft focused on the analysis of the emission of harmful compounds contained in the exhaust gas generated by the powertrains is the new issue both nationally as well as globally. Aim of the author's work is to determine the impact of multi-role aircraft and its operation on the environment and to assess the influence of operation in specific conditions on ecological aspects of aircraft operation. As part of the work analysis of engine load histograms of selected multi-role aircrafts has been done. Histograms have been made on the basis of parameters registered under real operating conditions that involved randomly selected flights, and were recorded by the onboard flight data recorders. Research of the concentration of harmful substances in the exhaust gases during pre-flight tests and engine dynamometer has been carried out. Obtained results of the measurements were subjected to a comparative analysis to the values of the engine load registered during tests by flight data recorder. Data analysis allowed assigning of the concentration value of the individual compound of exhaust emissions to the corresponding state of engine load during the flight. This information was used to assess the emission of selected multi-role aircraft during conditions of their operation. On the basis of these analyses, a research test was developed, which enables the assessment of the operating state of a turbine engine in a multi-role aircraft.

Liczba stron

98

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1779

Katalog on-line

to201780862

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Ryszard Szczepanik

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

02.07.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Witold Wiśniewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

04.07.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.08.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: silniki lotnicze