Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka wyboru i oceny kluczowych aspektów ekologicznych w produkcji ciepła na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa energetycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Methodology of selection and evaluation of essential environmental aspects in the production of heat on the example of selected energetic company

Language

polish

Keywords
PL
  • aspekt ekologiczny
  • produkcja ciepła
  • przedsiębiorstwo energetyczne
EN
  • environmental aspect
  • production of heat
  • energetic company
Abstract

PL Rozprawę poświęcono zagadnieniom z zakresu zarządzania środowiskowego, związanym z identyfikacją, wyborem oraz ewaluacją oddziaływań środowiskowych pojawiających się w działalności przedsiębiorstwa energetycznego. Głównym celem przyświecającym rozprawie było opracowanie metody wyboru kluczowych aspektów ekologicznych w produkcji ciepła, występujących w normalnych i pogorszonych/awaryjnych warunkach eksploatacyjnych przedsiębiorstwa energetycznego przy założeniu utrzymania sprawności urządzeń wytwórczych i osiągnięciu efektywności ekonomicznej. Nakreślono zagadnienia dotyczące oddziaływania sektora energetycznego na środowisko w polskich realiach. Scharakteryzowano problematykę energetyczną w badaniach ekobilansowych oraz podano założenia środowiskowej oceny cyklu życia. Najważniejszą część pracy stanowi opis zaproponowanej metodyki identyfikacji, wyboru i oceny aspektów ekologicznych, obejmujący założenia metodyczne, opis czynności przygotowawczych, zestawienie zasadniczych etapów podanej metodyki oraz określenie wykazu zidentyfikowanych i znaczących aspektów ekologicznych. Funkcjonowanie wypracowanych rozwiązań metodycznych zweryfikowano i oceniono w wybranym przedsiębiorstwie energetycznym. Poddano analizie wszystkie formy działalności przedsiębiorstwa i wyodrębniono związane z nimi aspekty ekologiczne, które oceniono z wykorzystaniem autorskiej metodyki ewaluacji. Odniesiono się do skuteczności zaproponowanej metodyki, podając korzyści płynące z jej zastosowania, jej silne strony oraz potencjalne niedoskonałości, wymagające dalszego doskonalenia.

EN The dissertation is devoted to the selected issues from area of environmental management appearing during the activity of an organization – energy company. The main goal was to develop a method of selecting the key ecological aspects in heat production, under normal and degraded/emergency company operating conditions, assuming the constant efficiency of generation equipment and achieving economic efficiency. This dissertation describes background and origin of mentioned area with the issues of the impact of the energy sector on the environment in Poland. It also characterizes the energy issues in eco-balance research and gives basic assumptions of the environmental life cycle LCA evaluation. The most important part of this work is the description of identification methodology, ecological aspects selection and evaluation with the methodological assumptions, the description of preparatory activities, summary of the basic phases of given methodology and final result definition – identified, significant environmental aspects. The developed methodological solutions were verified and evaluated basing on the pre-selected energy company. All of the company's activities underwent analysis to separate ecological aspects later evaluated using the original method. The effectiveness of the proposed methodology was described, giving its strengths, benefits and potential imperfections for further improvement.

Number of pages

185

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1790

On-line catalog

to201780866

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jarosław Bartoszewicz

Place

Poznań, Polska

Date

20.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Józef Flizikowski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

23.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.06.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: ekologia obiektów technicznych