Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Klasy wnioskowania statystycznego dla oceny wytrzymałości betonu na ściskanie przy ciągłej produkcji mieszanki betonowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Classes of Statistical Inference to Assess the Compressive Strength of Concrete During Continuous Production of Concrete Mix

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
 • kontrola ciągłej produkcji mieszanki betonowej
 • wytrzymałość betonu na ściskanie
 • rozdział wyników badań wytrzymałości betonu
 • rodzina betonów
 • wnioskowanie statystyczne
 • karty kontrolne Shewharta
 • niezawodność konstrukcji
EN
 • control of the continuous production of concrete mix
 • compressive strength of concrete
 • division of compressive strength results of concrete
 • family of concrete
 • statistical inference
 • Shewhart control charts
 • reliability of structure
Streszczenie

PL W rozprawie przedstawiono klasy wnioskowania statystycznego dla oceny wytrzymałości betonu na ściskanie przy ciągłej produkcji mieszanki betonowej. W oparciu o wnioskowanie statystyczne sformułowano teoretyczne podstawy kontroli produkcji z uwzględnieniem czynnika czasu. Zaproponowano i scharakteryzowano czynne metody kontroli – metodę kontroli opartą na statystycznie istotnych przedziałach odchylenia standardowego, metodę kart kontrolnych oraz metodę podziału ciągu wyników badań wytrzymałości betonu na ściskanie na rodziny betonów, czyli na grupy wyników reprezentujące statystyczną niezmienność parametrów wytrzymałościowych. Przedstawiono przykłady zastosowania powyższych metod kontrolnych, jako możliwe do wykorzystania przy prowadzeniu ciągłej produkcji mieszanki betonowej.

EN The thesis presents classes of statistical inference to assess the compressive strength of concrete during continuous production of concrete mix. Basing on the statistical inference, theoretical basis for the production control was formulated taking into account the time factor. Active control methods were proposed and characterized: a control method based on statistically significant intervals of standard deviation, a method of control charts and a method of dividing the sequence of compressive strength results of concrete into concrete families, i.e. the groups of results representing statistical invariance of compressive strength parameters. Examples of application of the above mentioned control methods were presented as possible to use with the continuous production of concrete mix.

Liczba stron

205

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1797

Katalog on-line

to201680819

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Lesław Brunarski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

09.05.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Izabela Skrzypczak

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

12.05.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.06.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: budownictwo ogólne