Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Fractional Viscoplasticity for Metallic Materials under Dynamic Loading

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie teorii lepkoplastyczności niecałkowitego rzędu w modelowaniu materiałów metalicznych obciążonych dynamicznie

Language

english

Keywords
EN
  • fractional viscoplasticity
  • strain localization
  • induced plastic anisotropy
  • accidental actions
  • rate-dependent
PL
  • lepkoplastyczność niecałkowitego rzędu
  • lokalizacja odkształceń
  • wymuszona anizotropia
  • obciążenia wyjątkowe
  • prędkość deformacji
Abstract

EN Rate-dependent material models are used in civil engineering when a dynamic response of structure has to be examined. These models, used in conjunction with, e.g. software suites for finite element analysis, provide a powerful tool for solving dynamic problems. An effective approach should include material properties such as anisotropy, non-locality and non-normality of the inelastic flow. The goal of this treatise is to develop a comprehensive mathematical model that could be successfully applied for special cases when high-strain-rate deformations in metals, are considered. The Perzyna viscoplastic model in its extended constitutive form, which accounts for strain-rate hardening, microdamage mechanism, thermo-mechanical coupling and the fracture criterion, was chosen for this research. Fractional derivatives were used for the aforementioned model to introduce the non-local and anisotropic properties. The numerical analyses were conducted at the material point level to evaluate the impact that the fractional parameters have on the dynamic material response. Next, the dynamic tests were carried out for a full three-dimensional dog-bone specimen for various parameters and loading velocities. In this last case, the strain localization was observed and studied. Moreover, the evolution of the state variables in the Perzyna formulation was closely examined. Results of the numerical analysis have shown that the fractional viscoplastic model exhibits non-locality, as well as, the anisotropy in the level and direction of deformation. Moreover, the directional behaviour was also found in the dissipation of mechanical wave energy. The anisotropy was also observed in the strain localization and deformation modes of the dog-bone specimen. The non-locality and directional dependence had an impact on the evolution of the state variables of the Perzyna model. In conclusion, the results reflect the one obtained in the available experimental studies. Based on the above, the thesis of this dissertation, which stated that the fractional formulation of the viscoplastic model improves the description of metals behavior under dynamic loading, can be assumed to be valid.

PL Modele konstytutywne uwzględniające wpływ prędkości deformacji stosowane są inżynierii lądowej w zagadnieniach analizy dynamicznego zachowania konstrukcji. Ich zastosowanie w programach wykorzystujących np. metodę elementów skończonych dostarcza zaawansowanych narzędzi analizy. Ponadto, prawa konstytutywne winny, dla ww. klasy zagadnień, uwzględniać anizotropię materiału, efekty nielokalne oraz niestowarzyszone prawo płynięcia plastycznego. Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu obejmującego wspomniane cechy, w szczególności dla materiałów metalicznych. Do badań wybrano lepkoplastyczny model Perzyny, który uwzględnia umocnienie zależne od prędkości deformacji oraz mechanizm mikrouszkodzenia z wpływem efektów termicznych (proces adiabatyczny). Zastosowano w nim uogólnienie bazujące na pochodnych niecałkowitego rzędu w celu rozbudowania go o właściwości nielokalne oraz anizotropowe. Przeprowadzono analizy numeryczne na poziomie punktu materialnego oraz symulacje testu dynamicznego rozciągania dla trójwymiarowej próbki przy różnych parametrach modelu oraz różnych prędkościach wymuszenia. W ostatnim przypadku dużo uwagi poświęcono na badania procesu lokalizacji odkształceń. Ponadto dokładnie zbadano ewolucję parametrów wewnętrznych zaproponowanego prawa konstytuwnego. Wyniki analiz numerycznych wykazały, że model lepkoplastyczny wykorzystujący pochodne ułamkowe wykazuje efekty nielokalne, a także anizotropię w intensywności i kierunku deformacji. Zaobserwowano także kierunkową naturę w rozpraszaniu energii fal mechanicznych. Anizotropia została także zauważona w lokalizacji odkształceń plastycznych oraz kształtach jakie przyjmowała strefa deformacji. Efekty nielokalne i zależne od kierunku zauważono także w ewolucji parametrów wewnętrznych rozważaneg prawa konstytuwnego. W konkluzji, wyniki odzwierciedlają rezultaty uzyskane w dostępnych w literaturze badaniach eksperymentalnych. Na podstawie osiągniętych rezultatów można przyjąć, że teza tej rozprawy, w której stwierdzono, iż sformułowanie modelu lepkoplastycznego wykorzystujące pochodne ułamkowe poprawia opis zachowania metali obciążonych dynamicznie, jest prawidłowa.

Number of pages

125

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 2097

On-line catalog

to2021500459

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Bobiński

Place

Gdańsk, Polska

Date

22.06.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jacek Leszczyński

Place

Kraków, Polska

Date

23.06.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.09.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.