Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ dodatku surfaktantów na właściwości aplikacyjne nawozu ZnIDHA

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN The Influence of Surfactants Additions on Application Properties of the ZnIDHA Fertilizer

Language

polish

Keywords
PL
  • nawóz dolistny
  • cynk
  • morfologia liścia
  • surfaktant
  • zwilżalność
EN
  • foliar fertilizer
  • zinc
  • leaf morphology
  • surfactant
  • wettability
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad stopniem pokrycia oraz czasem parowania wody z kropli nawozu ZnIDHA z dodatkiem jednego z trzech surfaktantów: alkilopoliglukozyd (APG), oksyetylatu alkoholu tłuszczowego (EO) oraz polieteru siloksanowego (PE) lub ich mieszanin. Krople były nakładane na górną powierzchnię liści rzepaku, pszenicy, kukurydzy, teflonu i parafilmu. Ustalono, że wszystkie użyte surfaktanty zwiększają zwilżalność powierzchni liści, jakkolwiek z różną skutecznością. Poprawa zwilżalności, a co się z tym wiąże, wzrost powierzchni pokrycia liści nawozem i skrócenie czasu parowania zmieniają się w kolejności PE > EO > APG/PE > APG/EO > APG. Dodatek użytych surfaktantów prowadzi do zwiększenia pobrania cynku przez rośliny w trakcie stosowania nawozu ZnIDHA, jednak ze wzrostem powierzchni pokrycia liści nawozem ilość pobranego cynku maleje, co powiązano ze znacznym skróceniem czasu parowania wody.

EN The paper presents the results of experimental research on the degree of coverage and the time of evaporation of water from the droplets of ZnIDHA fertilizer with one of three surfactants: alkylpolyglucoside (APG), fatty alcohol oxyethylate (EO) and siloxane polyether (PE) or their mixtures. The droplets were carried out on the upper surface of canola, wheat and corn leaves and on model surfaces parafilm and teflon. It was concluded that all the surfactants used in the research increase the wettability of the leaf surface, however with varying efficacy. The improvement of wettability, and consequently, the increase of the surface coverage of the leaves with fertilizer and shortening of the evaporation time change in the order PE > EO > APG/PE > APG/EO > APG. The addition of surfactants used leads to increased uptake of zinc by plants during the application of ZnIDHA fertilizer, however, with the increase in the surface coverage of the leaves with fertilizer, the amount of uptaken zinc decreases, which was associated with a significant reduction in the time of water evaporation.

Number of pages

163

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 2099

On-line catalog

to2021500464

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Renata Gaj

Place

Poznań, Polska

Date

24.08.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dorota Kodyńska

Place

Lublin, Polska

Date

10.08.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.11.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.