Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ dodatku surfaktantów na właściwości aplikacyjne nawozu ZnIDHA

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Influence of Surfactants Additions on Application Properties of the ZnIDHA Fertilizer

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • nawóz dolistny
  • cynk
  • morfologia liścia
  • surfaktant
  • zwilżalność
EN
  • foliar fertilizer
  • zinc
  • leaf morphology
  • surfactant
  • wettability
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad stopniem pokrycia oraz czasem parowania wody z kropli nawozu ZnIDHA z dodatkiem jednego z trzech surfaktantów: alkilopoliglukozyd (APG), oksyetylatu alkoholu tłuszczowego (EO) oraz polieteru siloksanowego (PE) lub ich mieszanin. Krople były nakładane na górną powierzchnię liści rzepaku, pszenicy, kukurydzy, teflonu i parafilmu. Ustalono, że wszystkie użyte surfaktanty zwiększają zwilżalność powierzchni liści, jakkolwiek z różną skutecznością. Poprawa zwilżalności, a co się z tym wiąże, wzrost powierzchni pokrycia liści nawozem i skrócenie czasu parowania zmieniają się w kolejności PE > EO > APG/PE > APG/EO > APG. Dodatek użytych surfaktantów prowadzi do zwiększenia pobrania cynku przez rośliny w trakcie stosowania nawozu ZnIDHA, jednak ze wzrostem powierzchni pokrycia liści nawozem ilość pobranego cynku maleje, co powiązano ze znacznym skróceniem czasu parowania wody.

EN The paper presents the results of experimental research on the degree of coverage and the time of evaporation of water from the droplets of ZnIDHA fertilizer with one of three surfactants: alkylpolyglucoside (APG), fatty alcohol oxyethylate (EO) and siloxane polyether (PE) or their mixtures. The droplets were carried out on the upper surface of canola, wheat and corn leaves and on model surfaces parafilm and teflon. It was concluded that all the surfactants used in the research increase the wettability of the leaf surface, however with varying efficacy. The improvement of wettability, and consequently, the increase of the surface coverage of the leaves with fertilizer and shortening of the evaporation time change in the order PE > EO > APG/PE > APG/EO > APG. The addition of surfactants used leads to increased uptake of zinc by plants during the application of ZnIDHA fertilizer, however, with the increase in the surface coverage of the leaves with fertilizer, the amount of uptaken zinc decreases, which was associated with a significant reduction in the time of water evaporation.

Liczba stron

163

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2099

Katalog on-line

to2021500464

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Renata Gaj

Miejsce

Poznań, Polska

Data

24.08.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dorota Kodyńska

Miejsce

Lublin, Polska

Data

10.08.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.11.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne