Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ ryzyka na wybór formy internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN The Risk Impact on the Choice of the Internationalization Form of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in the Wielkopolska Region

Language

polish

Keywords
PL
  • MSP
  • internacjonalizacja
  • ryzyko
  • formy internacjonalizacji
EN
  • SME
  • internationalization
  • risk
  • forms of internationalization
Abstract

PL Głównym celem rozprawy była identyfikacja, diagnoza i analiza oddziaływania ryzyka na wybór formy internacjonalizacji przez właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Z przeprowadzonych badań własnych metodą testowania hipotez wynika, że właściciele MSP postrzegają działalność na rynkach zagranicznych w kategoriach szansy, oceniając poziom ryzyka na równi z rynku krajowym, a wyboru form tego procesu dokonują kierując się intuicją i doświadczeniem. Najczęściej wskazywaną metodą zarządzania ryzykiem było minimalizowanie strat, koncentrując się bardziej na otoczeniu zewnętrznym niż wewnętrznym. Zaobserwowano, że wskutek wzrostu poziomu ryzyka działalności na rynkach zagranicznych, reakcja przedsiębiorców MSP przebiegała w kierunku zwiększania lub ich aktywności na tych rynkach a także zmiany form internacjonalizacji. Zmniejszaniu poziomu ryzyka towarzyszyło zmniejszenie aktywności gospodarczej i wybór bardziej ryzykownych form internacjonalizacji.

EN The main goal of the dissertation was to identify, diagnose and analyze the impact of risk on the choice of internationalization by owners of micro, small and medium enterprises in Wielkopolska. The conducted research using the hypothesis testing method shows that SME owners perceive their activity on foreign markets in terms of opportunity, assessing the level of risk on an equal level with the domestic market choosing the forms of this process based on intuition and experience. The most frequently indicated risk management method was to minimize losses, focusing more on the external than internal environment. It was observed that due to the increase in the risk level of operations on foreign markets, the reaction of SME entrepreneurs was towards increasing their activity on these markets as well as changing forms of internationalization. The reduction in the level of risk was accompanied by a decrease in economic activity and the choice of more risky forms of internationalization.

Number of pages

280

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2102

On-line catalog

to2021500453

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Nelly Daszkiewicz

Place

Gdańsk, Polska

Date

14.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krystyna Poznańska

Place

Warszawa, Polska

Date

05.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.11.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki i Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.