Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ ryzyka na wybór formy internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Risk Impact on the Choice of the Internationalization Form of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in the Wielkopolska Region

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • MSP
  • internacjonalizacja
  • ryzyko
  • formy internacjonalizacji
EN
  • SME
  • internationalization
  • risk
  • forms of internationalization
Streszczenie

PL Głównym celem rozprawy była identyfikacja, diagnoza i analiza oddziaływania ryzyka na wybór formy internacjonalizacji przez właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Z przeprowadzonych badań własnych metodą testowania hipotez wynika, że właściciele MSP postrzegają działalność na rynkach zagranicznych w kategoriach szansy, oceniając poziom ryzyka na równi z rynku krajowym, a wyboru form tego procesu dokonują kierując się intuicją i doświadczeniem. Najczęściej wskazywaną metodą zarządzania ryzykiem było minimalizowanie strat, koncentrując się bardziej na otoczeniu zewnętrznym niż wewnętrznym. Zaobserwowano, że wskutek wzrostu poziomu ryzyka działalności na rynkach zagranicznych, reakcja przedsiębiorców MSP przebiegała w kierunku zwiększania lub ich aktywności na tych rynkach a także zmiany form internacjonalizacji. Zmniejszaniu poziomu ryzyka towarzyszyło zmniejszenie aktywności gospodarczej i wybór bardziej ryzykownych form internacjonalizacji.

EN The main goal of the dissertation was to identify, diagnose and analyze the impact of risk on the choice of internationalization by owners of micro, small and medium enterprises in Wielkopolska. The conducted research using the hypothesis testing method shows that SME owners perceive their activity on foreign markets in terms of opportunity, assessing the level of risk on an equal level with the domestic market choosing the forms of this process based on intuition and experience. The most frequently indicated risk management method was to minimize losses, focusing more on the external than internal environment. It was observed that due to the increase in the risk level of operations on foreign markets, the reaction of SME entrepreneurs was towards increasing their activity on these markets as well as changing forms of internationalization. The reduction in the level of risk was accompanied by a decrease in economic activity and the choice of more risky forms of internationalization.

Liczba stron

280

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2102

Katalog on-line

to2021500453

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Nelly Daszkiewicz

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

14.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krystyna Poznańska

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

05.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.11.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki i Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości