Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Risk Management Methodology in the Process of Enterprise Co-opetition

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kooperencja
  • ryzyko współpracy kooperencyjnej
  • zarządzanie ryzykiem
  • model zarządzania ryzykiem
EN
  • coopetition
  • risk of coopetition
  • risk management
  • risk management model
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw. W dysertacji wyróżnia się dwie części: teoretyczną i badawczą. W rozdziale pierwszym zawarto problem badawczy i cele. W części teoretycznej zaprezentowano konceptualizację pojęcia kooperencji przedsiębiorstw, w tym zawarte są definicje i teoretyczne koncepcje kooperencji, opis modeli i form współdziałania przedsiębiorstw konkurencyjnych, poziomy relacji kooperencyjnych, uwarunkowania i kierunki rozwoju kooperencji przedsiębiorstw. Kolejny rozdział to zarządzanie ryzykiem, w tym pojęcie i istota ryzyka, koncepcje ryzyka, zarządzanie ryzykiem i źródła ryzyka w procesie współpracy konkurencyjnej oraz ryzyko konfliktu. W części badawczej dotyczącej ryzyka relacji kooperencyjnych opracowano metodykę doboru próby i metody badawczej oraz identyfikację próby. Następnie przedstawiono analizę i ocenę wyników specyfiki powiązań kooperencyjnych, strategii współpracy i identyfikację oraz pomiar ryzyka kooperencji badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich. W kolejnym rozdziale przedstawiono analizę i ocenę uwarunkowań i determinanty zarządzania ryzykiem w procesach kooperencji przedsiębiorstw, bariery implementacji systemu zarządzania ryzykiem, ryzyko w procesie kooperencji przedsiębiorstw oraz metodykę zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji z uwzględnieniem norm ISO 9001:2015. Pracę kończy podsumowanie i kierunki dalszych badań.

EN The subject of the dissertation is the development of risk management methodology in the process of enterprise coopetition. There are two parts in the dissertation: theoretical and research. The first chapter contains the research problem and objectives. The theoretical part presents the conceptualization of the concept of enterprise coopetition, including definitions and theoretical concepts of coopetition, description of models and forms of cooperation between competing enterprises, levels of coopetition, conditions and directions of coopetition development of enterprises. The next chapter is risk management, including the concept and nature of risk, risk concepts, risk management and sources of risk in the process of competitive cooperation, as well as conflict risk. In the research part regarding the risk of cooperetational relations, a sample and test methodology as well as sample identification were developed. Then, an analysis and assessment of the results of the specifics of coopetition, cooperation strategies and identification as well as measurement of co-op risks of the surveyed Polish and Luxembourg enterprises are presented. The next chapter presents an analysis and assessment of the conditions and determinants of risk management in the processes of coopetition of enterprises, barriers to the implementation of the risk management system, risk in the process of coopetition of enterprises and the methodology of risk management in the process of coopetition, taking into account ISO 9001: 2015 standards. Summary and directions for further research ends.

Liczba stron

269

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2089

Katalog on-line

to2021500449

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Dorota Jelonek

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

18.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Waldemar Tarczyński

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

05.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.11.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości