Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Risk Management Methodology in the Process of Enterprise Co-opetition

Language

polish

Keywords
PL
  • kooperencja
  • ryzyko współpracy kooperencyjnej
  • zarządzanie ryzykiem
  • model zarządzania ryzykiem
EN
  • coopetition
  • risk of coopetition
  • risk management
  • risk management model
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw. W dysertacji wyróżnia się dwie części: teoretyczną i badawczą. W rozdziale pierwszym zawarto problem badawczy i cele. W części teoretycznej zaprezentowano konceptualizację pojęcia kooperencji przedsiębiorstw, w tym zawarte są definicje i teoretyczne koncepcje kooperencji, opis modeli i form współdziałania przedsiębiorstw konkurencyjnych, poziomy relacji kooperencyjnych, uwarunkowania i kierunki rozwoju kooperencji przedsiębiorstw. Kolejny rozdział to zarządzanie ryzykiem, w tym pojęcie i istota ryzyka, koncepcje ryzyka, zarządzanie ryzykiem i źródła ryzyka w procesie współpracy konkurencyjnej oraz ryzyko konfliktu. W części badawczej dotyczącej ryzyka relacji kooperencyjnych opracowano metodykę doboru próby i metody badawczej oraz identyfikację próby. Następnie przedstawiono analizę i ocenę wyników specyfiki powiązań kooperencyjnych, strategii współpracy i identyfikację oraz pomiar ryzyka kooperencji badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich. W kolejnym rozdziale przedstawiono analizę i ocenę uwarunkowań i determinanty zarządzania ryzykiem w procesach kooperencji przedsiębiorstw, bariery implementacji systemu zarządzania ryzykiem, ryzyko w procesie kooperencji przedsiębiorstw oraz metodykę zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji z uwzględnieniem norm ISO 9001:2015. Pracę kończy podsumowanie i kierunki dalszych badań.

EN The subject of the dissertation is the development of risk management methodology in the process of enterprise coopetition. There are two parts in the dissertation: theoretical and research. The first chapter contains the research problem and objectives. The theoretical part presents the conceptualization of the concept of enterprise coopetition, including definitions and theoretical concepts of coopetition, description of models and forms of cooperation between competing enterprises, levels of coopetition, conditions and directions of coopetition development of enterprises. The next chapter is risk management, including the concept and nature of risk, risk concepts, risk management and sources of risk in the process of competitive cooperation, as well as conflict risk. In the research part regarding the risk of cooperetational relations, a sample and test methodology as well as sample identification were developed. Then, an analysis and assessment of the results of the specifics of coopetition, cooperation strategies and identification as well as measurement of co-op risks of the surveyed Polish and Luxembourg enterprises are presented. The next chapter presents an analysis and assessment of the conditions and determinants of risk management in the processes of coopetition of enterprises, barriers to the implementation of the risk management system, risk in the process of coopetition of enterprises and the methodology of risk management in the process of coopetition, taking into account ISO 9001: 2015 standards. Summary and directions for further research ends.

Number of pages

269

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2089

On-line catalog

to2021500449

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dorota Jelonek

Place

Częstochowa, Polska

Date

18.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Waldemar Tarczyński

Place

Szczecin, Polska

Date

05.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.11.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.