Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of Management of People with High Competences in Public Institutions

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie pracą
  • kompetencje
  • instytucja publiczna
  • pracownik
  • metodyka
EN
  • work management
  • competences
  • public institution
  • employee
  • methodology
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metodyki zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych. W dysertacji wyróżnia się dwie części: teoretyczną i badawczą. W rozdziale pierwszym zawarto problem badawczy i cele. W części teoretycznej zaprezentowano podstawy teoretyczne zarządzania instytucją publiczną, w tym zawarte są definicje i funkcje zarządzania, opis systemów zarządzania jakością usług oraz rozwiązania w zakresie zarządzania instytucją publiczną. Ponadto wyodrębniono teoretyczne podstawy zarządzania pracą, w tym ujęto zagadnienie zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach, normowanie procesów pracy indywidulanej oraz badania efektywności pracy. Kolejny rozdział dotyczy zastosowanych metod badań, wśród których opisano między innymi metodę case study zaimplementowaną do badania metod zarządzania pracą w instytucji publicznej. W części badawczej dokonano charakterystyki zmian w otoczeniu w oparciu o analizę wyników badań publikowanych przez Eurostat i OECD. Przedstawiono analizę wyników badań ankietowych własnych przeprowadzonych dla pracowników z różnych instytucji publicznych. W metodzie case study podjęto problem metodyki rozliczania kont płatników, który stanowi przykład rozwiązania (identyfikacji i wartościowania pracy) trudny i charakterystyczny dla instytucji publicznych. W pracy zaproponowano metodę pomiaru kompetencji oraz algorytm do pomiaru obciążenia pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych. Przedstawiono metodykę zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucji publicznej.

EN The subject of the dissertation is the development of a methodology for managing the work of people with high competence in public institutions. There are two parts in the dissertation: theoretical and research. The first chapter contains the research problem and objectives. The theoretical part presents the theoretical foundations of public institution management, including definitions and functions of management, description of service quality management systems and solutions for public institution management. In addition, the theoretical foundations of work management were identified, including the issue of work management of people with high competences, normalization of individual work processes and research on work efficiency. The next chapter concerns the research methods used, among which the case study method implemented to study work management methods in a public institution is described. The research part characterizes the changes in the environment based on the analysis of research results published by Eurostat and OECD. An analysis of the results of own surveys conducted for employees from various public institutions was presented. The case study method addresses the problem of methodology for settling accounts of payers, which is an example of a solution (identification and evaluation of work) difficult and characteristic for public institutions. The paper proposes a method of measuring competences and an algorithm for measuring the workload of people with high competences in public institutions. The methodology of work management of people with high competence in a public institution was presented.

Number of pages

170

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2088

On-line catalog

to2021500450

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Czyrka

Place

Gorzów Wielkopolski, Polska

Date

02.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Mindur

Place

Warszawa, Polska

Date

20.10.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

02.12.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.