Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Methodology of Management of People with High Competences in Public Institutions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie pracą
  • kompetencje
  • instytucja publiczna
  • pracownik
  • metodyka
EN
  • work management
  • competences
  • public institution
  • employee
  • methodology
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metodyki zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych. W dysertacji wyróżnia się dwie części: teoretyczną i badawczą. W rozdziale pierwszym zawarto problem badawczy i cele. W części teoretycznej zaprezentowano podstawy teoretyczne zarządzania instytucją publiczną, w tym zawarte są definicje i funkcje zarządzania, opis systemów zarządzania jakością usług oraz rozwiązania w zakresie zarządzania instytucją publiczną. Ponadto wyodrębniono teoretyczne podstawy zarządzania pracą, w tym ujęto zagadnienie zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach, normowanie procesów pracy indywidulanej oraz badania efektywności pracy. Kolejny rozdział dotyczy zastosowanych metod badań, wśród których opisano między innymi metodę case study zaimplementowaną do badania metod zarządzania pracą w instytucji publicznej. W części badawczej dokonano charakterystyki zmian w otoczeniu w oparciu o analizę wyników badań publikowanych przez Eurostat i OECD. Przedstawiono analizę wyników badań ankietowych własnych przeprowadzonych dla pracowników z różnych instytucji publicznych. W metodzie case study podjęto problem metodyki rozliczania kont płatników, który stanowi przykład rozwiązania (identyfikacji i wartościowania pracy) trudny i charakterystyczny dla instytucji publicznych. W pracy zaproponowano metodę pomiaru kompetencji oraz algorytm do pomiaru obciążenia pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych. Przedstawiono metodykę zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucji publicznej.

EN The subject of the dissertation is the development of a methodology for managing the work of people with high competence in public institutions. There are two parts in the dissertation: theoretical and research. The first chapter contains the research problem and objectives. The theoretical part presents the theoretical foundations of public institution management, including definitions and functions of management, description of service quality management systems and solutions for public institution management. In addition, the theoretical foundations of work management were identified, including the issue of work management of people with high competences, normalization of individual work processes and research on work efficiency. The next chapter concerns the research methods used, among which the case study method implemented to study work management methods in a public institution is described. The research part characterizes the changes in the environment based on the analysis of research results published by Eurostat and OECD. An analysis of the results of own surveys conducted for employees from various public institutions was presented. The case study method addresses the problem of methodology for settling accounts of payers, which is an example of a solution (identification and evaluation of work) difficult and characteristic for public institutions. The paper proposes a method of measuring competences and an algorithm for measuring the workload of people with high competences in public institutions. The methodology of work management of people with high competence in a public institution was presented.

Liczba stron

170

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2088

Katalog on-line

to2021500450

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krzysztof Czyrka

Miejsce

Gorzów Wielkopolski, Polska

Data

02.09.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Mindur

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.10.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.12.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości