Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza efektywności konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną w wyniku stosowania układów nadążnych dla warunków klimatycznych Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The efficiency analysis of the solar conversion into electricity in case of using tracking systems in Polish climatic conditions

Language

polish

Keywords
PL
  • konwersja fotowoltaiczna
  • ogniwo słoneczne
  • modelowanie matematyczne
  • układ nadążny
  • bilans energetyczny
EN
  • photovoltaic conversion
  • solar cell
  • mathematical modeling
  • tracking system
  • energy balance
Abstract

PL Praca dotyczy zagadnień z pogranicza tematyki energetyki słonecznej, elektrotechniki, sterowania oraz - ekonomii. Do weryfikacji przyjętych tez zastosowano szereg metod badawczych i tak: - Dokonano oceny przedstawionych w literaturze światowej modeli matematycznych, charakteryzujących dostępność promieniowania słonecznego, w aspekcie izotropowości i anizotropowości ośrodka. W wyniku modyfikacji modelu Liu – Jordana wprowadzonym przez autora współczynnikiem korekcyjnym dla składowej dyfuzyjnej sformułowano zunifikowany model analityczny dostępności energii słonecznej na płaszczyźnie dowolnie zorientowanego przestrzennie odbiornika. - Opracowano algorytm oraz program obliczeń w środowisku Microsoft C # i na tej podstawie przeprowadzono symulację dostępności potencjału promieniowania słonecznego dla warunków lokalnych. - Opracowano stanowiska pomiarowe dla analizowanych struktur i wykonano 24 – miesięczne pomiary wybranych wielkości elektrycznych. - Określono skuteczność energetyczną i wykonano analizę ekonomiczną badanych układów nadążnych w odniesieniu do struktur stacjonarnych, w warunkach lokalnych.

EN The study has an interdisciplinary character and it concerns the issues connected with solar energy, electrical engineering, control as well as economy. A number of test methods was applied for verification of the presented theses: - Mathematical models which are characterized by the availability of solar radiation were evaluated in the aspect of isotropy and anisotropy of the medium. As a result of modification of Liu - Jordan model, a unified analytical model of availability of solar energy at the surface of any spatially oriented receiver was formulated with the use of the correction factor for the diffusion component developed by the author. - An algorithm as well as calculation programme in Microsoft C # environment was developed and on that basis simulation of availability of the solar radiation potential for local conditions. - Measurement stands were developed for the analysed structures and 24 - month measurements of electrical parameters were executed. - Energy efficiency of the tested follow - up systems and economic analysis were determined in relation to stationary structures in the conditions for Poland.

Number of pages

387

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1799

On-line catalog

to201680806

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Boczar

Place

Opole, Polska

Date

16.03.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Lipiński

Place

Kraków, Polska

Date

14.03.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.05.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: odnawialne źródła energii