Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Development of terrestrial ecotoxicity effect factors of selected metals for application in life cycle impact assessment

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Wyznaczenie współczynników toksyczności dla wybranych metali w glebach oraz ich zastosowanie w ocenie cyklu życia (LCA)

Language

english

Keywords
EN
  • life cycle assessment
  • metals
  • soil
  • speciation
  • ecotoxicity
PL
  • ocena cyklu życia
  • metale
  • gleba
  • specjacja
  • ekotoksyczność
Abstract

EN Determining the comparative toxicity potentials (CTP) requires taking into account the metal ectoxicity factor (EF) calculated for the soil environment. Unfortunately, EFs taking into account solid and liquid phase speciation of metals in soil were determined by extrapolation of data collected in ecotoxicological tests involving aquatic organisms, which is a source of uncertainty in characterizing the ecotoxicity of metals in life cycle assessment (LCA). To improve this situation, an attempt was made to determine new EFs (taking into account soil speciation) and then apply them in LCA. The collected literature data was used to determine new EFs for Cd, Pb and Zn. These factors were then used in Life Cycle Impact Assessment (LCIA) study. In addition, the new LCIA method (called speciation-based method) was compared with two commonly used LCIA methods that did not take into account metal speciation in soil.

PL Wyznaczenie porównawczych potencjałów toksyczności (CTP) wymaga wzięcia pod uwagę współczynnika toksyczności metalu (EF) wyliczonego dla środowiska glebowego. Niestety, współczynniki EF uwzględniające specjacę metali w fazie stałej i ciekłej gleby zostały wyznaczone poprzez ekstrapolację danych zebranych w testach ekotoksykologicznych z udziałem organizmów wodnych, co jest źródłem niepewności w charakteryzowaniu ekotoksyczności metali w ocenie cyklu życia (LCA). By poprawić tę sytuację, podjęta została próba wyznaczenia nowych współczynników toksyczności EF (uwzględniając specjację w glebie), a następnie ich zastosowania w LCA. Zebrane dane literaturowe posłużyły do wyznaczenia nowych współczynników EF dla Cd, Pb i Zn. Zostały one następnie zastosowane w badaniach oceny cyklu życia z uwzględnieniem wpływu (LCIA). Ponadto, nowa metoda LCIA (nazywana metodą specjacyjną) została porównana z dwoma powszechnie stosowanymi metodami LCIA nie uwzględniającymi specjacji metali w glebach.

Number of pages

161

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 2113

On-line catalog

to2021500489

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

library

First review

Dorota Burchart-Korol

Place

Katowice, Polska

Date

04.12.2020

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Second review

Tomasz Puzyn

Place

Gdańsk, Polska

Date

02.12.2020

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.03.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.