Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Development of terrestrial ecotoxicity effect factors of selected metals for application in life cycle impact assessment

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Wyznaczenie współczynników toksyczności dla wybranych metali w glebach oraz ich zastosowanie w ocenie cyklu życia (LCA)

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • life cycle assessment
  • metals
  • soil
  • speciation
  • ecotoxicity
PL
  • ocena cyklu życia
  • metale
  • gleba
  • specjacja
  • ekotoksyczność
Streszczenie

EN Determining the comparative toxicity potentials (CTP) requires taking into account the metal ectoxicity factor (EF) calculated for the soil environment. Unfortunately, EFs taking into account solid and liquid phase speciation of metals in soil were determined by extrapolation of data collected in ecotoxicological tests involving aquatic organisms, which is a source of uncertainty in characterizing the ecotoxicity of metals in life cycle assessment (LCA). To improve this situation, an attempt was made to determine new EFs (taking into account soil speciation) and then apply them in LCA. The collected literature data was used to determine new EFs for Cd, Pb and Zn. These factors were then used in Life Cycle Impact Assessment (LCIA) study. In addition, the new LCIA method (called speciation-based method) was compared with two commonly used LCIA methods that did not take into account metal speciation in soil.

PL Wyznaczenie porównawczych potencjałów toksyczności (CTP) wymaga wzięcia pod uwagę współczynnika toksyczności metalu (EF) wyliczonego dla środowiska glebowego. Niestety, współczynniki EF uwzględniające specjacę metali w fazie stałej i ciekłej gleby zostały wyznaczone poprzez ekstrapolację danych zebranych w testach ekotoksykologicznych z udziałem organizmów wodnych, co jest źródłem niepewności w charakteryzowaniu ekotoksyczności metali w ocenie cyklu życia (LCA). By poprawić tę sytuację, podjęta została próba wyznaczenia nowych współczynników toksyczności EF (uwzględniając specjację w glebie), a następnie ich zastosowania w LCA. Zebrane dane literaturowe posłużyły do wyznaczenia nowych współczynników EF dla Cd, Pb i Zn. Zostały one następnie zastosowane w badaniach oceny cyklu życia z uwzględnieniem wpływu (LCIA). Ponadto, nowa metoda LCIA (nazywana metodą specjacyjną) została porównana z dwoma powszechnie stosowanymi metodami LCIA nie uwzględniającymi specjacji metali w glebach.

Liczba stron

161

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2113

Katalog on-line

to2021500489

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Dorota Burchart-Korol

Miejsce

Katowice, Polska

Data

04.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Tomasz Puzyn

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

02.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.03.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne