Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Planarne absorbery metamateriałowe dla promieniowania elektromagnetycznego z zakresu terahercowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Planar metamaterial absorbers for electromagnetic radiation in the terahertz range

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • metamateriał
  • promieniowanie terahercowe
  • absorpcja
  • transmisja
  • odbicie
EN
  • metamaterial
  • terahertz radiation
  • absorption
  • transmission
  • reflection
Streszczenie

PL Rozprawa doktorska dotyczy właściwości odbiciowych, transmisyjnych i absorpcyjnych metamateriałowych absorberów terahercowych (TMA), a także ich właściwości elektromagnetycznych określonych przez efektywne parametry, takie jak impedancja falowa i współczynnik załamania lub przenikalność elektryczna i przenikalność magnetyczna. W pracy doktorskiej omówione są dwa typy planarnych TMA – absorbery posiadające dwukrotną oraz czterokrotną oś symetrii prostopadłą do ich powierzchni. W przypadku dwukrotnej osi symetrii absorpcja zależy od kierunku polaryzacji fali elektromagnetycznej padającej prostopadle na powierzchnię absorbera, natomiast dla czterokrotnej osi symetrii kierunek polaryzacji fali nie wpływa na absorpcję. Prezentowane TMA są również sklasyfikowane ze względu na ich funkcjonalność jako absorbery transmisyjne lub odbiciowe.

EN The doctoral dissertation concerns the reflection, transmission and absorption properties of metamaterial terahertz absorbers (TMA) as well as their electromagnetic properties determined by effective parameters such as wave impedance and refractive index or electrical permittivity and magnetic permeability. The doctoral dissertation discusses two types of planar TMAs - absorbers with a twofold and a fourfold symmetry axis perpendicular to their surfaces. In the case of the twofold axis of symmetry, absorption depends on the direction of polarization of the electromagnetic wave incident perpendicularly on the absorber surface, while for the fourfold axis of symmetry, the direction of wave polarization does not affect absorption. The presented TMAs are also classified due to their functionality as transmission or reflection absorbers.

Liczba stron

114

Dziedzina wg OECD

inżynieria materiałowa

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2109

Katalog on-line

to2021500485

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Janusz Parka

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

10.01.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Arkadiusz Ptak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.01.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.02.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa