Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ użytkowników na bilans energetyczny budynków mieszkalnych – badania i modelowanie

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Occupant impact on the energy balance of residential buildings – investigation and modelling

Language

polish

Keywords
PL
  • budownictwo energoszczędne
  • modelowanie zachowań użytkowników
  • badania in-situ
  • analiza danych
  • systemy grzewczo-wentylacyjne
EN
  • energy efficient construction
  • user behavior modeling
  • in-situ research
  • data analysis
  • HVAC
Abstract

PL Zmiany klimatyczne i ograniczone zasoby paliw kopalnych wymusiły zintensyfikowanie prac nad obniżeniem energochłonności procesów, miedzy innymi w budownictwie. Badania z ostatnich lat pokazują, że efektywność energetyczna budynków, szczególnie tych energooszczędnych, silnie zależy od ich sposobu użytkowania. Wciąż brak jednak uniwersalnego modelu zachowania użytkownika, a analiza pomiarowa tego procesu jest złożonym przedsięwzięciem, które może zakłócać prywatność i spokój mieszkańców. W pracy podjęto problematykę modelowania zachowań użytkowników budynków i analizy ich wpływu na wykorzystanie energii w warunkach polskich. Materiałem badawczym są dane z liczników mediów (dane dobowe) oraz ankiet z osiedla składającego się ze 100 mieszkań. Pokazano, że w badanych mieszkaniach wykorzystuje się średnio około dwukrotnie więcej ciepła na cele grzewcze niż wynika to z obliczeń teoretycznych. Wykazano wpływ promieniowania słonecznego i temperatury zewnętrznej na intensywność wentylacji oraz wynikającą stąd sezonową zmienność współczynnika wykorzystania zysków ciepła. Osiągnięciami pracy są również modele użytkowania mieszkań i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz grzewczo-wentylacyjnej.

EN Climate change and limited resources of fossil fuels have forced to intensify efforts to reduce the energy intensity of processes, among others in the buildings. Research in recent years shows that the energy performance of buildings, especially energy-efficient ones, strongly depends on the way they are used. However, there is still no universal model of occupant behavior, and the measurement analysis of this process is a complex task, which may disturb the privacy and peace of occupants. The thesis addresses the issue of modeling building occupant behavior and analyzing its impact on energy use in Polish conditions. The research material is data from utility meters (daily data) and questionnaires from a housing estate consisting of 100 apartments. It has been shown that in the investigated apartments, on average, about twice as much heat is used for heating purposes as it results from theoretical calculations. The influence of solar radiation and outdoor temperature on the ventilation intensity and the resulting seasonal variation in the coefficient of heat gain utilization were shown. The models of apartments usage and hot water and heating-ventilation systems are also achievements of the research.

Number of pages

197

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 2122

On-line catalog

to2021998643

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

library

First review

Tomasz Cholewa

Place

Lublin, Polska

Date

29.03.2021

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Second review

Władysław Szaflik

Place

Szczecin, Polska

Date

20.03.2021

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.04.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.