Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ użytkowników na bilans energetyczny budynków mieszkalnych – badania i modelowanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Occupant impact on the energy balance of residential buildings – investigation and modelling

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • budownictwo energoszczędne
  • modelowanie zachowań użytkowników
  • badania in-situ
  • analiza danych
  • systemy grzewczo-wentylacyjne
EN
  • energy efficient construction
  • user behavior modeling
  • in-situ research
  • data analysis
  • HVAC
Streszczenie

PL Zmiany klimatyczne i ograniczone zasoby paliw kopalnych wymusiły zintensyfikowanie prac nad obniżeniem energochłonności procesów, miedzy innymi w budownictwie. Badania z ostatnich lat pokazują, że efektywność energetyczna budynków, szczególnie tych energooszczędnych, silnie zależy od ich sposobu użytkowania. Wciąż brak jednak uniwersalnego modelu zachowania użytkownika, a analiza pomiarowa tego procesu jest złożonym przedsięwzięciem, które może zakłócać prywatność i spokój mieszkańców. W pracy podjęto problematykę modelowania zachowań użytkowników budynków i analizy ich wpływu na wykorzystanie energii w warunkach polskich. Materiałem badawczym są dane z liczników mediów (dane dobowe) oraz ankiet z osiedla składającego się ze 100 mieszkań. Pokazano, że w badanych mieszkaniach wykorzystuje się średnio około dwukrotnie więcej ciepła na cele grzewcze niż wynika to z obliczeń teoretycznych. Wykazano wpływ promieniowania słonecznego i temperatury zewnętrznej na intensywność wentylacji oraz wynikającą stąd sezonową zmienność współczynnika wykorzystania zysków ciepła. Osiągnięciami pracy są również modele użytkowania mieszkań i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz grzewczo-wentylacyjnej.

EN Climate change and limited resources of fossil fuels have forced to intensify efforts to reduce the energy intensity of processes, among others in the buildings. Research in recent years shows that the energy performance of buildings, especially energy-efficient ones, strongly depends on the way they are used. However, there is still no universal model of occupant behavior, and the measurement analysis of this process is a complex task, which may disturb the privacy and peace of occupants. The thesis addresses the issue of modeling building occupant behavior and analyzing its impact on energy use in Polish conditions. The research material is data from utility meters (daily data) and questionnaires from a housing estate consisting of 100 apartments. It has been shown that in the investigated apartments, on average, about twice as much heat is used for heating purposes as it results from theoretical calculations. The influence of solar radiation and outdoor temperature on the ventilation intensity and the resulting seasonal variation in the coefficient of heat gain utilization were shown. The models of apartments usage and hot water and heating-ventilation systems are also achievements of the research.

Liczba stron

197

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2122

Katalog on-line

to2021998643

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Tomasz Cholewa

Miejsce

Lublin, Polska

Data

29.03.2021

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Władysław Szaflik

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

20.03.2021

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.04.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka