Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wykorzystanie instrumentów bankowych w zarządzaniu ryzykiem w wymianie międzynarodowej małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Using of banking instruments in risk management in small and medium-sized enterprises international trade

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • internacjonalizacja
  • MSP
  • instrumenty pochodne
  • ryzyko
EN
  • internationalisation
  • SMEs
  • derivatives
  • risk
Streszczenie

PL Głównym celem pracy naukowej było wskazanie roli instrumentów bankowych w zarządzaniu ryzykiem związanym z wymianą międzynarodową w małych i średnich przedsiębiorstwach. W dysertacji omówiono historię, istotę i rodzaje ryzyka oraz wskazano najważniejsze odniesienia do pozycji literatury ekonomicznej, w których badano te pojęcia. W rozdziale drugim został przeanalizowany wpływ internacjonalizacji na ryzyko w przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich oraz przedstawiono sposoby wejścia tych firm na rynki międzynarodowe. W rozdziale trzecim opisano metody zabezpieczania przed ryzykiem oraz przedstawiono rolę instrumentów bankowych wspierających zarządzanie ryzykiem oraz wymieniono i scharakteryzowano poszczególne produkty bankowe, które można w tym celu wykorzystać. Rozdział czwarty zawiera prezentację wyników badań własnych i ich interpretację. Przeprowadzono weryfikację przyjętych hipotez oraz przedstawiono wnioski wynikające z badań empirycznych. Na potrzeby pracy przeprowadzono dwa badania ankietowe. Pierwsze z nich zostało skierowanie do przedsiębiorstw mikro, małych i średnich z terenu całego kraju i dotyczyło form internacjonalizacji, wiedzy na temat produktów bankowych pomocnych w zarządzaniu ryzykiem w handlu międzynarodowym oraz wsparcia, jakie oferują w tym zakresie małym i średnim firmom banki i instytucje państwowe. Druga ankieta została skierowana do pracowników banku i dotyczyła ofercie produktów pomagających minimalizować ryzyko w wymianie międzynarodowej.

EN The main objective of the research work was to indicate the role of banking instruments in managing international exchange risks in small and medium-sized enterprises. The dissertation discusses the history, essence and risks and indicates the most important references to the items of economic literature in which these concepts were studied. The second chapter analyzes the impact of internationalization on risk in micro, small and medium-sized enterprises and presents the ways these companies enter international markets. The third chapter describes the methods of risk hedging and presents the role of banking instruments supporting risk management and lists and characterizes individual banking products that can be used for this purpose. The fourth chapter presents the results of own research and their interpretation. The accepted hypotheses were verified and conclusions resulting from empirical research were presented. For the purpose of the study two surveys were conducted. The first one was addressed to micro, small and medium-sized enterprises from all over the country and concerned forms of internationalization, knowledge about banking products that help in managing risk in international trade and the support that banks and state institutions offer to small and medium-sized enterprises in this respect. The second questionnaire was addressed to the bank's employees and concerned the offer of products helping to minimize the risk in international trade.

Liczba stron

241

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2118

Katalog on-line

to2021998646

Uwagi

Brak dziedziny wg OECD i dyscypliny wg KBN z listy. Podano: Zarządzanie i systemy dystrybucyjne/Nauka o zarządzaniu

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Henryk Sobolewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

05.01.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Edward Stawasz

Miejsce

Łódź, Polska

Data

21.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.05.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dziedzinie: nauki o zarządzaniu i jakości