Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Porównawcze badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających z konwencjonalnej i spiekanej stali szybkotnącej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN A comparative study of technological and functional characteristics of cutting edges made of conventional and sintered HS steel

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • stal szybkotnąca
  • właściwości
EN
  • conventional and sintered high speed steels
  • characteristics
Streszczenie

PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań, właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających z konwencjonalnej i spiekanej stali szybkotnących. Rozprawa zawiera osiem rozdziałów. W pierwszym z nich uzasadniono potrzebę podjęcia tematu i sprecyzowano zakres pracy. W rozdziale drugim przeanalizowano dostępną literaturę, m.in. scharakteryzowano stale szybkotnące wraz z metodami ich wytwarzania. Bazując na przeprowadzonej analizie literatury i wcześniejszych badaniach własnych, w rozdziale trzecim zdefiniowano cele pracy. W rozdziale czwartym scharakteryzowano warunki przeprowadzanych badań wraz z metodyką sporządzania ich wyników. W rozdziale piątym zawarto wyniki badań właściwości technologicznych i eksploatacyjnych, które uzupełniono o badania weryfikacyjne. W rozdziale szóstym przedstawiono aspekt ekonomiczny zastosowania obu odmian stali szybkotnących. W rozdziale siódmym zawarto wnioski końcowe wynikające z przeprowadzonych badań oraz zaproponowano kierunki dalszych prac o charakterze badawczym w zakresie przedstawianej w pracy tematyki. Uzupełnienie pracy stanowi ostatni rozdział w postaci wykazu najbardziej istotnych pozycji literatury.

EN In this thesis was published the research of technological and functional quality of cutting edges made of conventional and sintered high-speed steel. The dissertation contains eight chapters. First of these justifies the necessity to take up the topic and specifies its scope. The second chapter presents the analysis of the available literature. Furthermore this chapter presents the review of high-speed steels and methods of their preparation. Based on the conducted analysis of literature and own research in the third chapter were defined the goals of the dissertation. The fourth chapter describes the conditions of the research and the methods for developing their results. The fifth chapter presents the results of the research. It concern the technological and operational quality and also presents the scope of verification tests. The sixth chapter presents the economic aspect of using both high-speed steels grades. The seventh chapter contains the final conclusions related from the researcher. Moreover another directions of the research have been proposed in the field of the discussed area. Ending dissertation contains the list of significant literature items.

Liczba stron

138

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2124

Katalog on-line

to2021500482

Uwagi

Zamiast dyscypliny naukowej wg KBN z listy podano "inżynieria mechaniczna".

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Burek

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

30.04.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Eugene Feldshtein

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

05.05.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska przed obroną

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.05.2021