Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Porównawcze badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających z konwencjonalnej i spiekanej stali szybkotnącej

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN A comparative study of technological and functional characteristics of cutting edges made of conventional and sintered HS steel

Language

polish

Keywords
PL
  • stal szybkotnąca
  • właściwości
EN
  • conventional and sintered high speed steels
  • characteristics
Abstract

PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań, właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających z konwencjonalnej i spiekanej stali szybkotnących. Rozprawa zawiera osiem rozdziałów. W pierwszym z nich uzasadniono potrzebę podjęcia tematu i sprecyzowano zakres pracy. W rozdziale drugim przeanalizowano dostępną literaturę, m.in. scharakteryzowano stale szybkotnące wraz z metodami ich wytwarzania. Bazując na przeprowadzonej analizie literatury i wcześniejszych badaniach własnych, w rozdziale trzecim zdefiniowano cele pracy. W rozdziale czwartym scharakteryzowano warunki przeprowadzanych badań wraz z metodyką sporządzania ich wyników. W rozdziale piątym zawarto wyniki badań właściwości technologicznych i eksploatacyjnych, które uzupełniono o badania weryfikacyjne. W rozdziale szóstym przedstawiono aspekt ekonomiczny zastosowania obu odmian stali szybkotnących. W rozdziale siódmym zawarto wnioski końcowe wynikające z przeprowadzonych badań oraz zaproponowano kierunki dalszych prac o charakterze badawczym w zakresie przedstawianej w pracy tematyki. Uzupełnienie pracy stanowi ostatni rozdział w postaci wykazu najbardziej istotnych pozycji literatury.

EN In this thesis was published the research of technological and functional quality of cutting edges made of conventional and sintered high-speed steel. The dissertation contains eight chapters. First of these justifies the necessity to take up the topic and specifies its scope. The second chapter presents the analysis of the available literature. Furthermore this chapter presents the review of high-speed steels and methods of their preparation. Based on the conducted analysis of literature and own research in the third chapter were defined the goals of the dissertation. The fourth chapter describes the conditions of the research and the methods for developing their results. The fifth chapter presents the results of the research. It concern the technological and operational quality and also presents the scope of verification tests. The sixth chapter presents the economic aspect of using both high-speed steels grades. The seventh chapter contains the final conclusions related from the researcher. Moreover another directions of the research have been proposed in the field of the discussed area. Ending dissertation contains the list of significant literature items.

Number of pages

138

OECD domain

mechanical engineering

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2124

On-line catalog

to2021500482

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Burek

Place

Rzeszów, Polska

Date

30.04.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Eugene Feldshtein

Place

Zielona Góra, Polska

Date

05.05.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.05.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.